Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 października 2004r. w sprawie powołania Komisji do odbioru technicznego mieszkań w adaptowanym budynku hotelowym w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 8.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-37/04
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
 z dnia 25 października 2004r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru technicznego mieszkań w adaptowanym budynku hotelowym w Gryfinie przy ulicy Sprzymierzonych 8.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami / zarządzam:

§ 1. Powołuję Komisję do odbioru w składzie:

  1. Przewodniczący - Ryszard Woldański 
  2. Członek - Edward Duda
  3. Członek - Habib Hamdaoui

§ 2. Komisja reprezentować będzie Gminę Gryfino w zakresie mieszkań, które będą przejęte przez Gminę zgodnie z Porozumieniem z dnia 15 kwietnia 2002 roku zawartym pomiędzy Zespołem Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie a Gminą Gryfino.

§ 3. Komisja rozpoczyna prace w dniu 26 października 2004 roku. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat