Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-19/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 maja 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na budowę windy dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-19/04
  BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
  z dnia 12 maja 2004 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na budowę windy dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Gryfinie. 

Na podstawie art. 19, 20 i 21ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokuj Prawo zamówień publicznych / Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. / oraz § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 roku /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie zarządza co następuje:

§ 1. W celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do badania i oceny ofert na budowę windy dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Gryfinie powołuję Komisję Przetargową. 

§ 2. Do składu Komisji powołuję:

  1. Przewodniczący : Krystyna Klimek - Naczelnik Wydziału Planowania, Przestrzennego, Aktywizacji  Gospodarczej i Inwestycji
  2. Członek : Ewa Kubiak - Z-ca Naczelnika Kierownik Referatu Inwestycji
  3. Członek : Agnieszka Wernikowska - inspektor w Referacie Inwestycji
  4. Członek : Janina Morawicka - inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym
  5. Członek : Habib Hamdaoui - inspektor w Referacie Inwestycji 
  6. Członek : Józef Siwek - przedstawiciel Zarządu Powiatu Gryfińskiego 

§ 3. Zasady pracy Komisji reguluje Regulamin Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy, usługi i koncesji na roboty budowlane w ramach inwestycji, modernizacji, remontów oraz opracowań z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno - budowlanego - realizowanych przy udziale Gminy Gryfino wprowadzony Zarządzeniem Nr 0152-04/04 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 1 marca 2004 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza