Rok 2004 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-43/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu materiałów biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-43/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 01 grudnia 2004 r. 
 


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu materiałów biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady  Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r.  Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu materiałów biurowych  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję w następującym składzie: 

  1. Bożena Mejna - przewodniczący Komisji
  2. Milena Świeboda - członek Komisji
  3. Bożena Szewczuk - członek Komisji.

§ 3. Rozpoczęcie przeprowadzenia inwentaryzacji ustalam na dzień 31 grudnia 2004 r.,

§ 4. Osoby powołane do Komisji ponoszą pełna odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującą Instrukcją Inwentaryzacyjną przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE
W związku zakończeniem 2004 r. należy przeprowadzić inwentaryzację magazynu materiałów biurowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. W związku z tym sporządzono projekt zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołano komisję celem jej przeprowadzenia.