Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-54/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 07 kwietnia 2005 roku. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w roku 2005 oraz określenia kierunków priorytetowych i maksymalnej stawki dofinansowania.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-54/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 07 kwietnia 2005 roku 


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w roku 2005 oraz określenia kierunków priorytetowych i maksymalnej stawki dofinansowania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10, poz. 71) i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2005, stanowiących 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, stanowiących kwotę 95.604,00 złotych wydziela się 50% tej kwoty, tj. 47.802,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, z zastrzeżeniem, iż ogólny koszt dofinansowania opłat w semestrze letnim 2005 roku nie może przekroczyć 50% wydzielonej kwoty.

§ 2. Maksymalną stawkę dofinansowania nauczyciela z tytułu opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się w roku 2005 na kwotę 600 (sześciuset) złotych.

§ 3. Ustala się wykaz priorytetowych specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2005 roku, na które będzie przyznane dofinansowanie
z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych placówek. Wykaz stanowi Załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 35/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 marca 2003 r. środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagradzanie osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.). Formy doskonalenia zawodowego dofinansowane są ze środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły a szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków określa w szczególności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430).  Organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na dany rok budżetowy uwzględniając wnioski dyrektorów w sprawie doskonalenia określając nowe kierunki priorytetowe. Zaś dysponentem środków, o których mowa powyżej jest Zakład Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Gryfinie.

 

 

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 0151-54/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 07 kwietnia 2005 r.

KIERUNKI PRIORYTETOWE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
W  PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJUM W ROKU 2005

Placówka Zakres kierunków priorytetowych na rok 2005
Wszystkie placówki
oświatowo - wychowawcze
 1. zarządzanie oświatą,
 2. logopedia, dysleksja, glottodydaktyka,
 3. język niemiecki,
 4. język angielski,
 5. przygotowanie do życia w rodzinie,
 6. tyflopedagogika,
 7. surdopedagogika,
 8. bibliotekoznawstwo,
 9. pedagogika przedszkolna lub inne uprawniające do prowadzenia zajęć w grupach przedszkolnych,
 10. pedagogika sztuki, wiedzy o kulturze oraz muzyki,
Gimnazjum w Gryfinie
 1. technika,
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie
 1. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie
 1. filologia polska,
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie  -
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy  -
Szkoła Podstawowa w Gardnie  -
Szkoła Podstawowa w Radziszewie
 1. matematyka,
Szkoła Podstawowa w Żabnicy
 1. matematyka z informatyką,
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie
 1. pedagogika opiekuńcza,
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
 1. pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną,
 2. pedagogika opiekuńcza,
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie
 1. wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,
 2. pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną,
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie
 1. wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe,
 2. pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną,
 3. pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją  ruchową,
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie
 1. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 2. pedagogika ogólna,
 3. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie
 1. wychowanie fizyczne,
Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie
 1. programy z zakresu edukacji kulturalnej  w dziedzinie tańca,