Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-61/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 kwietnia 2005 r.w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Sylwii i Sławomira Głuszak.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-61/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 kwietnia 2005 r.


w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców – Sylwii i Sławomira Głuszak.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203 /, art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Sylwii i Sławomira Głuszak, położonej w Borzymiu – działka nr 53/3, na kwotę 27.500 zł /dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych/.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/424/05 z dnia 24 lutego 2005 roku, nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Gminy Gryfino, położona w Borzymiu – działka nr 53/3, przeznaczona jest do sprzedaży na rzecz najemców – Sylwii i Sławomira Głuszak.

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 27.500 zł. Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.

W związku z powyższym ustalono cenę nieruchomości na poziomie wartości szacunkowej.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec