Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-117/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-117/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 sierpnia 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 1, 2, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.451 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 1.451
80101   Szkoły podstawowe 1.451
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.451

OGÓŁEM

1.451

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 330.425 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750      Administracja publiczna 10.400
75095   Pozostała działalność 10.400
4300 Zakup usług pozostałych 10.400
 
758     Różne rozliczenia 183.700
75818   Rezerwy ogólne i celowe 183.700
4810 Rezerwy 183.700
 
852     Pomoc społeczna 132.140
85215   Dodatki mieszkaniowe 129.740
3110 Świadczenia społeczne 129.740
85219   Ośrodki pomocy społecznej 2.400
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.400
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000
90013   Schroniska dla zwierząt 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 185
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 185
4300 Zakup usług pozostałych 185
OGÓŁEM 330.425

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 331.876 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 15.000
60095   Pozostała działalność 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
 
630     Turystyka 45.000
63095   Pozostała działalność 45.000
4270 Zakup usług remontowych 45.000
 
750     Administracja publiczna 10.400
75095   Pozostała działalność 10.400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.400
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 123.700
75412   Ochotnicze straże pożarne 123.700
4270 Zakup usług remontowych 123.700
 
801     Oświata i wychowanie 1.451
80101   Szkoły podstawowe 1.451
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1.451
 
852     Pomoc społeczna 132.140
85219   Ośrodki pomocy społecznej 132.140
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35.000
4260 Zakup energii 15.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 63.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.740
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.000
90013   Schroniska dla zwierząt 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 185
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 185
3040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 185
OGÓŁEM 331.876

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych    i dotyczą przeniesień środków między paragrafami w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz z przyznaniem niezbędnych środków finansowych z rezerwy ogólnej, w tym m.in.:

  • 9.740 zł – na zakup nowego serwera internetowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • 120.000 zł – wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, które wzrosły w związku z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi samochodu, zakupem materiałów do drukarek, opłatami pocztowymi oraz ze wzrostem opłat za energię elektryczną w związku z e zwiększoną liczbą stanowisk pracy;
  • 45.000 zł – na kontynuację prac remontowych Biblioteki w Wełtyniu;
  • 123.700 zł – na dokumentację oraz remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy;
  • 15.000 zł – na sfinansowanie przejazdów okolicznościowych;
  • 10.400 zł – na wynagrodzenie za przetłumaczenie na język niemiecki monografii „Dzieje Gryfina i okolic”;

oraz z zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

Nr 335/2005 zwiększone zostały Gminie dotacje celowe z tytułu realizacji zadań własnych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.451 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej (II transza) obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006;

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk