Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-107/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-107/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 lipca 2005 r. 

w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r . Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na oddanie w użyczenie na okres 3 lat Klubowi Sportowemu "ENERGETYK" w Gryfinie, nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Gryfino, położoną w Gryfinie przy ul. Sportowej (obręb nr 5) obejmującą działkę gruntu nr 4/9 o powierzchni 389 m2 i znajdujący się na gruncie budynek o powierzchni użytkowej 70,00 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej  w Gryfinie przy ul. Sportowej (obręb nr 5), obejmującej działkę gruntu nr 4/9 o powierzchni 389 m2 i budynek o powierzchni użytkowej 70,00 m2.  Użytkowaniem budynku dla swoich celów statutowych zainteresowany jest Klub Sportowy "Energetyk’ w Gryfinie, który jest stowarzyszeniem, wpisanym pod numerem 4 do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zgodnie ze statutem stowarzyszenie to prowadzi między innymi działalność związaną z upowszechnianiem sportu wśród dzieci i młodzieży. Przedmiotowa nieruchomość niezbędna jest Klubowi do właściwego prowadzenia działalności statutowej. W związku z powyższym oddanie nieruchomości w użyczenie wyżej wymienionemu stowarzyszeniu jest uzasadnione.

Sporządziła:
K. Lamperska