Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-165/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-165/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441/ oraz art.109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004 r. Nr 261,poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Nie wykonam prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, położonej w Gryfinie w obrębie 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 400 o pow. 606 m2 /KW - nr 40317/, w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Rep. A nr 7481/2005  z dnia 19.12.2005 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Lecha Krzywdy Pogorzelskiego, w Gryfinie, przy ul. Parkowej nr 3a, pomiędzy Leokadią i Marianem małż. Zdobylak oraz Niną i Arturem małż. Osiej.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości niezabudowanej nabytej uprzednio przez sprzedawcę od gminy.
Leokadia i Marian Zdobylak nabyli w grudniu 1997r. od Gminy Gryfino prawo użytkowania wieczystego działki nr 400 o pow. 606 m2, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową. W 1998 r. wykupili to prawo na własność.
Aktem notarialnym nr 7481/2005 z dn. 19.12.2005 r. małż. Zdobylak zawarli z Niną i Arturem małż. Osiej, warunkową umowę sprzedaży działki nr 400 za cenę 150.000,-zł, pod warunkiem, że Burmistrz Gminy Gryfino nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Dla terenu przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym jest ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową.
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się rozpoczęta budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego w tym garażu, ponadto w księdze wieczystej wpisana jest wzmianka komornicza o toczącej się egzekucji z nieruchomości w sprawie KM 2143/2003.
W związku z powyższym oraz faktem, że w budżecie Gminy Gryfino na rok 2005 brak jest obecnie środków w takiej wysokości, przeznaczonych na wykonanie prawa pierwokupu - nie wykonam prawa pierwokupu działki nr 400.

 

Sporządziła:
J. Woldańska