Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-137/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 października 2005r. w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Krystyna Kujawy.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-137/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 października 2005r.

w sprawie ustalenia ceny gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Krystyna Kujawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203), art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z poźniejszymi zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Krystyny Kujawy, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego nr 28 - lokal nr 6, na kwotę 67.758,- zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gryfinie Nr XIII/75/91 z dnia 2 marca 1991 roku, lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Bol. Chrobrego nr 28 w Gryfinie, przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemcy.

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 67.608,- zł.

Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 150,- zł, stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 30.09.2005r. wpłaconego przez Gminę.

Gmina nie dokonuje miesięcznych wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej przedmiotowego budynku, ponieważ spłaciła kredyt związany z dociepleniem budynku.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec