Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-98/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. M. Konopnickiej nr 11 - lokal mieszkalny nr 8, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-98/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2005 r.


w sprawie ustalenia ceny nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. M. Konopnickiej nr 11 - lokal mieszkalny nr 8, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, i Nr 116, poz. 1203 / , art.67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 , Nr 281, poz. 2782/ oraz § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 ze zmianami / - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę gminnej nieruchomości lokalowej położonej w Gryfinie przy ul. M. Konopnickiej nr 11 - lokal nr 8, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - Sławomiry i Mariana małż. Ostrowskich, na kwotę 80.165,84 zł.

§ 2. Cena nieruchomości lokalowej będzie powiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę, na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej przedmiotowego budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXIX/404/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku, lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ul. M. Konopnickiej nr 11 w Gryfinie, przeznaczony jest do sprzedaży na rzecz najemców.
Wartość nieruchomości lokalowej ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi  79.400,- zł.
W/w wartość została zwiększona o kwotę 765,84 zł, stanowiącą kwotę funduszu remontowego na dzień 30.06.2005 r. wpłaconego przez Gminę.

Wartość nieruchomości lokalowej zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu, do daty jej sprzedaży.

 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec