Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-17/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę 1m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino, wykorzystywanych na komunalne składowisko odpadów, na okres krótszy niż 3 lata.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-17/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę 1m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino, wykorzystywanych na komunalne składowisko odpadów, na okres krótszy niż 3 lata.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz § 7 pkt.17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, - zarządzam, co następuje:

§ 1. Stosować roczną stawkę czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów w mieście i gminie Gryfino, wykorzystywanych na komunalne składowisko odpadów, w wysokości 0,20 zł netto.

§ 2. Czynsz pobierać w okresach rocznych do dnia 15 marca każdego roku.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z tym, że dotychczas nie była ustalana oddzielna stawka na dzierżawę gruntów przeznaczonych na komunalne wysypisko odpadów, a funkcjonowała jedynie stawka przyjęta dla gruntów przeznaczonych na cele składowe wymagana w okresach miesięcznych, należało wydać zarządzenie regulujące tę kwestię.

 

przygotowała
Teresa Drążek