Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-134/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 października 2005r. zmieniające zarządzenie nr 0151-125/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-134/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 października 2005r. 

zmieniające zarządzenie nr 0151-125/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP (Dz.U.  z 2000 r. Nr 47 poz. 544, z 2002r. Dz.U. Nr 113 poz. 984 i Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Dz.U. Nr 57 poz. 507 i Nr 130 poz. 1188, z 2004r. Dz.U. Nr 25 poz. 219) w związku z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP (Dz.U. Nr 72 poz.847) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151 - 125/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 9 października 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w załączniku Nr 16 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę polegającą na odwołaniu Pana Pawła Romka ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16, w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w komisji,

  2. w załączniku Nr 17 do zarządzenia, o którym mowa w § 1 wprowadza się zmianę polegającą na odwołaniu Pani Jadwigi Rogaczewskiej ze składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17, w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku ze złożonymi rezygnacjami z członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16  oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 należy dokonać zmian w składach osobowych tych komisji w myśl postanowień § 11 ust.7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP ( Dz.U. Nr 72 poz. 847).

 

Sporządziła:
Krystyna Więch