Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-69/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28.04. 2005 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń II.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-69/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28.04. 2005 r. 


w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wełtyń II.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam cenę nabycia na mienie gminne w drodze wykupu od osoby fizycznej, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 217/5  o powierzchni 0,0186 ha, położonej w obrębie Wełtyń II, przeznaczonej na realizację celu publicznego – ulicę zbiorczą dwukierunkową (poszerzenie ulicy Jana Pawła II ), w kwocie 5.435 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Miasta  i Gminy Gryfino – rejon Wełtyń II, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXII/294/2000 z dnia 21 września 2000 r., działka nr 217/5 o powierzchni 0,0186 ha, stanowiąca własność Tadeusza Stefanowskiego, przeznaczona jest na realizację celu publicznego – ulicę zbiorczą dwukierunkową (poszerzenie ul.Jana  Pawła II).
W związku z powyższym zachodzi konieczność nabycia przedmiotowego gruntu na mienie gminne.
Rada Miejska w Gryfinie uchwałą nr XXV/343/04 z dnia 9 września 2004 r. wyraziła zgodę na odpłatne nabycie gruntów przeznaczonych na w/w cel na mienie gminne.
Zgodnie z operatem szacunkowym cena gruntu ustalona została na kwotę 5.435 zł. Właściciel nieruchomości wyraził zgodę na sprzedaż gruntu na rzecz Gminy za tę kwotę.

 

Sporządziła:
K.Lamperska