Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-51/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2005r.  w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok:

ZARZĄDZENIE Nr 0151-51/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 101.076 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 101.076
85415   Pomoc materialna dla uczniów 101.076
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 101.076
OGÓŁEM   101.076

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 3.950 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 1.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 250
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 250
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.700
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.700
  4211 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700
OGÓŁEM   3.950

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 105.026 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 1.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 101.326
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 250
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250
85415   Pomoc materialna dla uczniów 101.076
  3240 Stypendia dla uczniów 101.076
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.700
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 2.700
  4171 Wynagrodzenia bezosobowe 2.700

OGÓŁEM

  105.026

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

 

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec marca 2005 roku i dotyczą przeniesień środków między paragrafami   w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 128/2005 , które zwiększa Gminie dotację celową w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 – Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

 

Sporządziła:
Bożena Mejna