Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-65/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomość, położoną w obrębie 1 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-65/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 kwietnia 2005r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomość, położoną w obrębie 1 m. Gryfino.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami / - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działki oznaczonej numerem 163/5 o pow. 127 m2, położonej w obrębie 1 m. Gryfino wydzielonej na poszerzenie drogi publicznej gminnej, na kwotę 2.940,00 zł. / dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych /. Kwota odszkodowania obejmuje wysokość odszkodowania za działkę w wysokości 2.200,00 zł. oraz wartość odszkodowania za ogrodzenie w wysokości 740,00 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk  Piłat

 

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 20 stycznia 2005r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 163, położonej w obrębie 1 m. Gryfino wydzielono działkę oznaczoną nr 163/5 o pow. 127 m2 z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy łącznej, zapisanej w planie jako droga publiczna, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne.
Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem.
W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wycenę szacunkową w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki na kwotę 2.200,00 zł. oraz wartość odszkodowania za ogrodzenie na kwotę 740,00 zł.
W dniu 26 kwietnia 2005 r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości.
Zaproponowano byłym właścicielom wypłatę odszkodowania w wysokości ustalonej jak w operacie szacunkowym tj. w kwocie 2.940,00 zł. Kwota odszkodowania obejmuje wartość działki i ogrodzenia znajdującego się w tej części.
Przedstawiona propozycja zaakceptowana została przez byłych właścicieli.
W przedmiotowej sprawie spisany został stosowny protokół.

 

Sporządziła:
Żaneta Snoch