Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-13/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 stycznia 2005 r.  w sprawie powołania pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-13/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 stycznia 2005 r. 

w sprawie powołania pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr  106, poz. 496, Nr 132, poz. 622,  z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679,  Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 1232, poz. 775, z 1998r. Nr 155,  poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306,  Nr 48, poz. 552,  Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009 z  2001 Nr 45, poz. 497 oraz z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,   poz. 984) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001  i Nr 152, poz. 1597) zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Ewę Urbańską - inspektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie  na stanowisko pełnomocnika burmistrza do spraw rozwiązywania  problemów alkoholowych. 

§ 2. Do zadań pełnomocnika w szczególności należy:

  1. Przeprowadzanie analizy problemów związanych z uzależnieniami oraz sposobów ich rozwiązywania.
  2. Prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  3. Przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i projektu budżetu do Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  4. Bieżąca koordynacja i nadzorowanie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  5. Sporządzanie corocznego sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 15/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie powołania pełnomocnika burmistrza  ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Pełnomocnik powoływany jest przez burmistrza zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) w celu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Funkcja pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych wynika także z podjętej uchwały Nr XVII/368/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.