Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-33/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 28 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151-150/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie określenia imiennego składu oraz terminu pierwszego posiedzenia Rady Sportu.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-33/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2005 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 0151-150/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie określenia imiennego składu oraz terminu pierwszego posiedzenia Rady Sportu

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0151–150/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  18 października 2004 r. w sprawie określenia imiennego składu oraz terminu pierwszego posiedzenia Rady Sportu wprowadza następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie 1. Ogłasza się imienny skład Rady Sportu. W skład Rady Sportu wchodzą:
1)  Kazimierz Chojnacki - przedstawiciel KSS LOK Regalica
2)  Piotr Filip - przedstawiciel GKS Delf
3)  Tomasz Grąbczewski - przedstawiciel UKS ZSZ Kamikaze
4)  Marek Hipsz - przedstawiciel Gryfińskiego Klubu Karate
5)  Krzysztof Rudnicki - przedstawiciel UKS Biały Pion
6)  Jan Kozłowski - przedstawiciel LKS Piast
7)  Tomasz Namieciński - przedstawiciel LKS Grot Gardno
8)  Paweł Nikitiński - przedstawiciel KS Energetyk
9)  Jan Podleśny - przedstawiciel MKS Hermes
10)  Stefan Ragan - przedstawiciel LKS Odrzanka Radziszewo
11)  Marek Reuter - przedstawiciel UKS Energetyk Junior
12)  Piotr Romanicz - przedstawiciel Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
13)  Daniel Cieślak - przedstawiciel Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Wprowadza się zmiany w § 1 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-150/04 z dnia 18 października 2004 roku w sprawie określenia imiennego składu oraz terminu pierwszego posiedzenia Rady Sportu. Regulamin działania Rady Sportu w pkt 2.1. określa skład Rady Sportu w który wchodzą imiennie delegowani przedstawiciele każdego stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu miasta i gminy Gryfino, które realizuje w formie zlecenia zadania z zakresu kultury fizycznej i otrzymuje na ten cel dotację celową z budżetu Gminy Gryfino. Zmiany są spowodowane pismem Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Biały Pion’’ z dnia 03 stycznia 2005 roku o zmianę przedstawiciela tegoż klubu w pracach Rady Sportu.

Sporządził:
Daniel Cieślak