Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-158/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-158/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 30 listopada 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 258.921 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801     Oświata i wychowanie 2.000
80195   Pozostała działalność 2.000
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.000
 
852     Pomoc społeczna 213.214
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 198.025
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 198.025
85219   Ośrodki pomocy społecznej 15.189
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15.189
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 43.707
85415   Pomoc materialna dla uczniów 43.707
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 43.707
OGÓŁEM 258.921

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 46.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
852     Pomoc społeczna 46.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38.000
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.000
2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 18.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.000
OGÓŁEM 46.000

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 383.084 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 16.300
75011   Urzędy wojewódzkie 1.100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.200
4420 Podróże służbowe zagraniczne 1.200
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 6.000
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.963
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3.963
4120 Składki na Fundusz Pracy 84
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.879
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 58.500
75405   Komendy powiatowe Policji 30.000
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 28.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28.500
 
801     Oświata i wychowanie 4.400
80195   Pozostała działalność 4.400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.200
4300 Zakup usług pozostałych 2.200
 
851     Ochrona zdrowia 13.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000
85195   Pozostała działalność 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
 
852     Pomoc społeczna 213.214
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 198.025
3110 Świadczenia społeczne 192.085
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.940
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
85219   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15.189
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.189
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 43.707
85415   Pomoc materialna dla uczniów 43.707
3240 Stypendia dla uczniów 43.707
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000
92195   Pozostała działalność 29.000
4300 Zakup usług pozostałych 29.000
OGÓŁEM 383.084

§ 4. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 170.163 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
750     Administracja publiczna 16.300
75011   Urzędy wojewódzkie 1.100
4300 Zakup usług pozostałych 1.100
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.200
4300 Zakup usług pozostałych 1.200
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 6.000
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.963
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3.963
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 505
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.452
4300 Zakup usług pozostałych 1.006
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 58.500
75405   Komendy powiatowe Policji 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
4270 Zakup usług remontowych 29.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 28.500
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17.000
4260 Zakup energii 500
4270 Zakup usług remontowych 2.000
4430 Różne opłaty i składki 9.000
 
801     Oświata i wychowanie 2.400
80195   Pozostała działalność 2.400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.200
4300 Zakup usług pozostałych 200
 
851     Ochrona zdrowia 13.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.000
85195   Pozostała działalność 3.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3.000
 
852     Pomoc społeczna 46.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38.000
3110 Świadczenia społeczne 38.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 400
4300 Zakup usług pozostałych 400
92108   Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 600
4300 Zakup usług pozostałych 600
92195   Pozostała działalność 29.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.000
OGÓŁEM 170.163

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych i dotyczą przeniesień środków między paragrafami w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania oraz z przyznaniem gminie dotacji celowych zgodnie z zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego:

 • Nr 538/2005 zwiększone zostały Gminie dotacje celowe z tytułu realizacji zadań własnych
  • w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005r. (z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 14);
  • w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 43.707 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty (z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 69).
               Jednocześnie w/w zarządzeniem dokonano korekty zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 128/2005 z dnia 29 marca 2005r. – na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 17 października 2005r. nr FS5-4330-30-2/2005, w zakresie przeznaczenia wydatków przyznanych z rezerwy celowej poz. 55, jak niżej:
  • jest – „z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową”,
  • winno być – „z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty”.
 • Nr 558/2005 wprowadzono następujące zmiany w planie dotacji celowych przyznanych Gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna, jak niżej:
  • zmniejszono dotację celową w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 38.000 zł;
  • zwiększono dotację celową w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 15.189 zł;
  • zmniejszono dotację celową w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 8.000 zł.
 • Nr 559/2005 i 563/2005 zwiększone zostały Gminie dotacje celowe z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 198.025 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk