Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-92/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-92/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 czerwca 2005 r.


w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135) w związku z Zarządzeniem Nr 0151-66/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogłaszam co następuje:

§ 1.

  1. W  wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert  na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Propagowanie trzeźwego stylu życia” wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożyło: Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks” ul. Sprzymierzonych 8 ; 74-100 Gryfino
  2. Złożona oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) i Zarządzenia Nr 0151-66/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 kwietnia 2005r.
  3. Powierzenie zadań do realizacji oferentowi, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze  umowy.

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy jest dyspozycja zawarta w pkt 4 w części „Termin składania ofert” załącznika nr 1  do Zarządzenia Nr 0151-66/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Propagowanie trzeźwego stylu życia”

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska