Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-132/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-132/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2005r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt. 1, 2, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 150.502 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64.224
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 33.624
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33.624
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 30.600
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30.600
 
852     Pomoc społeczna 86.278
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 86.278
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86.278
OGÓŁEM 150.502

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 178.419 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 1.500
01095   Pozostała działalność 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
 
750     Administracja publiczna 3.500
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.020
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 6.020
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.501
4120 Składki na Fundusz Pracy 58
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.200
4300 Zakup usług pozostałych 2.261
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.910
75416   Straż Miejska 8.910
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.860
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.050
 
758     Różne rozliczenia 140.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 140.000
4810 Rezerwy 140.000
 
801     Oświata i wychowanie 3.989
80101   Szkoły podstawowe 2.234
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.234
80110   Gimnazja 1.143
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.143
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 612
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 612
 
852     Pomoc społeczna 14.500
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.500
3110 Świadczenia społeczne 14.500
OGÓŁEM 178.419

§ 3. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 328.921 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
010     Rolnictwo i łowiectwo 1.500
01095   Pozostała działalność 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
 
750     Administracja publiczna 3.500
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.500
4300 Zakup usług pozostałych 3.500
 
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 70.244
75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 33.624
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.924
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 36.620
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.020
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.910
75416   Straż Miejska 8.910

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.550
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.190
4120 Składki na Fundusz Pracy 170
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
 
801     Oświata i wychowanie 3.989
80101   Szkoły podstawowe 2.234
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.772
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 462
80110   Gimnazja 1.143
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.143
80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 612
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 612
 
852     Pomoc społeczna 100.778
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 500
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 86.278
3110 Świadczenia społeczne 86.278
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 140.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 140.000
3240 Stypendia dla uczniów 140.000

OGÓŁEM

328.921

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

UZASADNIENIE

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych b i dotyczą przeniesień środków między paragrafami w celu prawidłowego ich zaklasyfikowania, z przyznaniem niezbędnych środków finansowych z rezerwy ogólnej na stypendia szkolne dla uczniów z terenu miasta i gminy Gryfino (140.000 zł), z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego:

Nr 429/2005 zwiększone zostały Gminie dotacje celowe z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 86.278 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

oraz zgodnie z decyzjami Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie:

  • Nr ZPOW-580-16/05 przyznano dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu w wysokości 30.600 zł;
  • Nr ZF-3101-63/05 przyznano dotację na pokrycie kosztów wykonania zadań zleconych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w wysokości 33.624 zł.

 

Sporządziła:
Jolanta Staruk