Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-43/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2005r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 21/7, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-43/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 18 marca 2005r. 

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 21/7, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art.67 ust. 1 i 3, art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 21/7 o powierzchni 11308 m2, położonej w obrębie 2 m. Gryfino w wysokości 168 160,- zł.
Do ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz.U. Nr 54, poz. 535), zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 21/7 o pow. 11 308 m2, położonej w obrębie 2 m. Gryfino ustalono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – Marię Zegarek.
Operat określa wartość rynkową nieruchomości, która wynosi 524 350,-zł oraz wartość prawa użytkowania wieczystego, która wynosi 356 190,- zł.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
A zatem przyjęto cenę w/w nieruchomości w wysokości 524 350,- zł.
Po zaliczeniu na poczet ceny, zgonie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartości prawa użytkowania wieczystego w kwocie  356 190,- zł, cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wynosi 168 160,- zł.
Do ustalonej ceny sprzedaży w/w nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.