Rok 2005 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-168/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-168/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2005r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64 poz. 565) oraz § 16 pkt. 1 uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 42.847 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
600     Transport i łączność 3.447
60014   Drogi publiczne powiatowe 3.447
4300 Zakup usług pozostałych 3.447
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 26.000
70095   Pozostała działalność 26.000
4260 Zakup energii 16.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
 
750     Administracja publiczna 5.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.000
4260 Zakup energii 5.000
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.100
75495   Pozostała działalność 1.100
4260 Zakup energii 1.100
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.300
90003   Oczyszczanie miast i wsi 5.300
4300 Zakup usług pozostałych 5.300
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000
92195   Pozostała działalność 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000
OGÓŁEM 42.847

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 42.847 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758      Różne rozliczenia 42.847
75818    Rezerwy ogólne i celowe 42.847
4810 Rezerwy 42.847

OGÓŁEM

42.847

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat     

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w kwotach wydatków związane są z analizą wydatków budżetowych na koniec 2005 roku i dotyczą przyznania niezbędnych środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu gminy, i tak:

 • Dział 600 – 3.447 zł
  • 3.447 - na pokrycie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w mieście;
 • Dział 700 – 26.000 zł
  • 26.000 - na pokrycie niedoboru środków na zapłatę należności za wodę i ścieki w budynkach przejętych po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie;
 • Dział 750 – 5.000 zł
  • 5.000 – zakup energii cieplnej;
 • Dział 754 – 1.100 zł
  • 1.100 – zapłata za wodę zużytą przez jednostki straży pożarnej do akcji ratowniczo-gaśniczych,
 • Dział 900 – 5.300 zł
  • 5.300 – na zimowe utrzymanie dróg gminnych;
 • Dział 921 – 2.000 zł
  • 2.000 – na wydatki związane z imprezą sylwestrową – „Sylwester 2005” (sprzątanie terenu, zabezpieczenie elektryczne oraz obsługa techniczna);

Sporządziła:
Bożena Mejna