Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-25/05 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przygotowania  i przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-25/05
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 29 czerwca 2005r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przygotowania  i przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób .

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Konkursową w celu przygotowania i przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,  w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w składzie:

  • Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
  • Ewa Urbańska - Członek Komisji
  • Beata Makowska - Członek Komisji

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§3. Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych  z rozstrzygnięciem niniejszego konkursu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Uzasadnienie

W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób zasadnym jest powołanie Komisji Konkursowej w celu przygotowania i przeprowadzenia konkursu.

W skład Komisji proponuję powołać:

  • Bożena Górak - Przewodniczący Komisji
  • Ewa Urbańska - Członek Komisji
  • Beata Makowska - Członek Komisji

 

 

Zastępca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska