Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-46/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 listopada 2005r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

ZARZĄDZENIE Nr 0152-46/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 listopada 2005r.


w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej).

Stosownie do postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej określonej Uchwałą Nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Grtyfino z dnia 31 października 2002r. oraz ustawy o rachunkowości ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji na rok kalendarzowy 2005r.

 1. Do składu komisji inwentaryzacyjnej powołuję osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Do zespołów spisowych powołuje osoby wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Na kontrolerów spisowych powołuję:
  Nr pola spisowego 01, 04, 06 Dyrektor ZEAS - Hołub Władysław
  Nr pola spisowego 02 Inspektor UMiG - Klimek Krystyna
  Nr pola spisowego 03 Zastępca Kierownika USC - Raciborska Aneta
  Nr pola spisowego 05 Podinspektor UMiG - Nowakowski Henryk
  Nr pola spisowego 07 Pełnomocnik ds/ochrony informacji niejawnych - Figura Ryszard
 4. Zmiana kontrolowanych pól spisowych może nastąpić na polecenie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.
 5. W celu ustalenia stanów rzeczywistych (z natury) składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku powołuję zespół w składzie:
    Duk Roman Podinspektor UMiG
    Czaczyk Jacek Inspektor UMiG
 6.  Dla ustalenia wyceny niepełnowartościowych składników majątku powołuję zespół w składzie:
  Przewodniczący Iwanowska Krystyna Inspektor UMiG
  Członkowie: Adamczyk Daniel Inspektor UMiG
    Ludwiniak Leszek Inspektor UMiG
    Trzcińska Wanda Inspektor UMiG
    Błaszak Jolanta Inspektor UMiG
 7. Dla przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych, należności i zobowiązań oraz aktywów i pasywów, których stan rzeczywisty nie podlega ustaleniu w drodze spisu z natury lub pisemnej informacji kontrahentów jednostki, jak również środków trwałych w budowie według stanu na 30 listopada 2005r., powołuję:
    Bożenę Mejnę Naczelnik Wydziału
 8. Terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram podany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 9. Zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnika do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji i zespołów spisowych, a także osób odpowiedzialnych materialnie oraz pracowników księgowości i kontrolerów spisowych, o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.
 10. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:
  • oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,
  • przeprowadzenia protokolarnej kasacji wycofanych z użytkowania lub zlikwidowanych fizycznie środków trwałych, narzędzi, odzieży i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej do dnia spisów,
  • uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.
 11. Zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów.
 12. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.
 13. Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
 14. Dokumenty rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie.
 15. Za sprawy, terminy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
 16. Szczegółowe zasady i sposób wykonywania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i Skarbnik w czasie instruktażu.
 17. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi.
 18. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza
mgr Eugeniusz Kuduk