Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-10/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Menadżera Projektu – „e-Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino”

ZARZĄDZENIE Nr 0152-10/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Menadżera Projektu
– „e-Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino”


Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu – „e-Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino” powołuję Komisję Przetargową  w składzie:

  1. Beata Pluskota - Przewodniczący Komisji
  2. Angelika Szulc - członek Komisji
  3. Ewa Kubiak - członek Komisji
  4. Radosław Bonikowski - członek Komisji
  5. Krzysztof Wernikowski - członek Komisji

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-8/05 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  14 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania  i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Pełnienie funkcji Menadżera Projektu – „e-Gryfino I – wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego  w Gminie Gryfino”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat