Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na świadczenie usług brokerskich w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 kwietnia 2005 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia konkursu na świadczenie usług brokerskich w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzania konkursu na świadczenie usług brokerskich  w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino powołuję komisję konkursową w składzie:

  1. Beata Kryszkowska - przewodniczący komisji
  2. Beata Pluskota - członek komisji
  3. Angelika Szulc - członek Komisji
  4. Małgorzata Smołuch - członek Komisji
  5. Krystyna Lamperska - członek Komisji

§ 2. Komisja dokona wyboru brokera ubezpieczeniowego na podstawie porównania złożonych ofert.

§ 3. Komisja ulega rozwiązaniu po akceptacji wyboru oferty przez Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością dokonania wyboru wykonawcy świadczącego usługi brokerskie w zakresie kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gryfino przeprowadza się konkurs ofert.
W skład komisji konkursowej proponuję powołać:

  1. Beatę Kryszkowską - przewodniczący komisji,
  2. Beatę Pluskotę - członek komisji
  3. Angelikę Szulc - członek komisji,
  4. Małgorzatę Smołuch - członek komisji,
  5. Krystynę Lamperską - członek komisji.

 

Przygotowała:
Angelika Szulc