Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-34/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 sierpnia 2005r. w sprawie warunków przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-34/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 sierpnia 2005r.


w sprawie warunków przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Na podstawie § 7 pkt. 17 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 439 z późniejszymi zmianami)  zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie "Warunki przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi", stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Stosownie do § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 ze zm.) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w ramach posiadanych na wynagrodzenia środków może być tworzony fundusz premiowy.
Uznając motywacyjny charakter premii jako składnika wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na w/w stanowiskach utworzenie funduszu premiowego oraz zasad przyznawania premii dla tych pracowników jest uzasadnione.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-34/05
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 03 sierpnia 2005r.

Warunki przyznawania i wypłacania premii dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

Na podstawie § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 ze zm.) ustala się następujące warunki przyznawania i wypłacania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

§ 1.

Dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie na stanowiskach pomocniczych i obsługi tworzy się, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, fundusz premiowy.

§ 2.

 1. Wysokość funduszu premiowego wynosi 60% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi, zwanych dalej pracownikami.
 2. Fundusz premiowy na dany rok kalendarzowy oblicza się na podstawie stanu zatrudnienia pracowników w dniu 30 października roku poprzedniego.

§ 3.

Pracownikom może być przyznana premia indywidualna do 60 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4.

Premia może być przyznana pracownikom, którzy:

 1. dbali o nienaganne utrzymanie ładu, porządku i czystości zarówno na stanowisku pracy jak i w obrębie urzędu,
 2. dbali o należyte zabezpieczenie majątku,
 3. w sposób oszczędny gospodarowali materiałami i przedmiotami powierzonymi do pracy,
 4. rzetelnie i terminowo realizowali powierzone im zadania,
 5. przestrzegali porządku pracy, przepisów bhp o ppoż.

§ 5.

Premię przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino z inicjatywy własnej lub na podstawie wniosku sporządzonego przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

§ 6.

 1. Premia nie może być przyznana pracownikowi, który:
  1. nie wykonał, lub nienależycie wykonał powierzone mu zadania,
  2. odmówił wykonania dotyczących pracy poleceń przełożonych,
  3. dopuścił się naruszenia obowiązujących przepisów w zakresie bhp lub ppoż.,
  4. stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy, podobnie traktuje się stan odurzenia innymi środkami,
  5. opuścił pracę bez usprawiedliwienia, lub nie usprawiedliwił spóźnienia się do pracy,
  6. dopuścił się psucia lub zniszczenia narzędzi lub materiałów, albo zagarnięcia mienia pracodawcy,
  7. nie przestrzegał, stosownie do rodzaju robót, porządku i czystości w miejscu pracy,
  8. dopuścił się nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego lub świadczeń socjalnych
 2. O przyczynach nie przyznania premii pracownik zostanie poinformowany pisemnie.
 3. W przypadku nie przyznania premii pracownik zostanie poinformowany pisemnie.
 4. W przypadku nie przyznania premii pracownik może odwołać się od tego w terminie 5 dni od otrzymania pisma.
 5. Odwołanie kieruje się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który rozpoznaje je ostatecznie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

§ 7.

 1. Wysokość przyznanej premii uzależniona jest od :
  1. stopnia zaangażowania pracownika w wykonywanie powierzonych mu obowiązków,
  2. liczby dni pracy wykonywanych przez pracownika w okresie, za który przyznawana jest premia.
 2. O przyczynach przyznania premii w niższej niż maksymalna wysokości pracownik zostanie poinformowany pisemnie.
 3. W przypadku nie przyznania premii w pełnej wysokości pracownik może odwołać się od tego  w terminie 5 dni od otrzymania pisma.
 4. Odwołanie kieruje się do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który rozpoznaje je ostatecznie w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

§ 8.

 1. Premia przyznawana jest w okresach miesięcznych.
 2. Wypłata premii za dany miesiąc będzie dokonana w miesiącu następnym, łącznie  z wynagrodzeniem za pracę.

§ 9.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracowników.