Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-6/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia  3 marca 2005 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 lutego 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-6/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia  3 marca 2005 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 lutego 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 24 lutego 2005 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
Nr XXXI/424/05 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w obr. Borzym-działka 53/3 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami        
Nr XXXI/425/05 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży znajdujących się w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 157 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXXI/426/05 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu ustnego 1a w budynku przy ul. Sprzymierzonych nr 8 w Gryfinie oraz udziału w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 157 Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXXI/427/05 zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gryfinie w obrębie nr 5 oraz jej zbycia na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXXI/428/05 nadania nazwy urzędowej ulicy położonej w obrębie Wełtyń Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXXI/429/05 nadania nazwy urzędowej ulicy położonej w obrębie 5 m Gryfino Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr XXXI/430/05 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XXXI/431/05 zmiana uchwały Nr X/154/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 8 i 11 w obrębie Parsówek Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XXXI/432/05 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XXXI/433/05 uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr: 118/6, 118/9, 118/10, 125, część 126, 127, 267/1 – obręb 3 miasta Gryfino – rejon ul. Pionierów Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XXXI/434/05 ogłoszenie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gryfinie Edukacji i Spraw Społecznych/ MDK/ GDK
Nr XXXI/435/05 uchylenie uchwały Nr XXVII/383/04 w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino Edukacji i Spraw Społecznych
Nr XXXI/436/05 przyjęcie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 listopada 2004 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat