Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-9/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej mienia, zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-9/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 marca 2005 r.


w sprawie powołania Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej mienia, zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591- tekst jednolity z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Likwidacyjno-Kasacyjną mienia, zakupionego przez Gminę Gryfino na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy w następującym składzie:

  1. Robert Klecha - przewodniczący Komisji;
  2. Bronisław Tessar - wiceprzewodniczący komisji;
  3. Henryk Nowakowski - członek.

§ 2. Komisja działa od chwili powołania do dnia 29 kwietnia 2005 r. włącznie.

§ 3.

  1. Celem działania Komisji jest przeprowadzenie likwidacji i kasacji zużytego i wyeksploatowanego wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które zostało zakupione przez Gminę Gryfino.
  2. Komisja sporządzi pisemne protokoły z przeprowadzonego postępowania likwidacyjno-kasacyjnego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Centrum Reagowania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2005 r. z mocą od dnia 01 marca 2005 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat