Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-49/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie koordynowania projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa".

ZARZĄDZENIE Nr 0152-49/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 listopada 2005 r. 


w sprawie koordynowania projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa".

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: zarządza się co następuje:

§ 1.

  1. Za realizację merytoryczną i koordynację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa" odpowiedzialnym jest Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
  2.  Realizacja i koordynacja, o których mowa w ust. 1 obejmować będzie w szczególności:
    1. przygotowanie projektu uchwał do projektu wymienionego w § 1.
    2. współpraca z gminami ościennymi jako partnerami projektu.
    3. nadzór merytoryczny nad realizacją zadania.
    4. przeprowadzenie zamówień publicznych związanych z realizacją zadania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku z możliwością ubiegania się o środki zewnętrzne z Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Wsparcia, istnieje potrzeba powołania koordynatora zadania w zakresie wdrażania programu poprawy warunków zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży w oparciu o pozalekcyjne zajęcia sportowe i korekcyjne. W związku iż powyższe zadania, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, są przypisane Wydziałowi Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział ten merytorycznie przejmie koordynację działań związanych z realizacja zadania.

Sporządził:
Daniel Cieśak