Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-45/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 listopada 2005 r.  w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 października 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-45/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z  dnia  3 listopada  2005  r. 


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej  przyjętych na sesji w dniu 27 października 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn.  zm.) zarządzam co  następuje:

§1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 października 2005  roku  odpowiadają:

Nr  uchwały: W  sprawie: Wydział/jednostka:
Nr  XLII/537/05  zmiany Statutu Gminy Gryfino. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
Nr  XLII/538/05 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Nr  XLII/539/05 zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino. Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XLII/540/05 zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatków : od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz od posiadania psa. Podatków i Opłat Lokalnych
Nr  XLII/541/05 zaopiniowania  powołania obszaru  ochrony siedliskowej „Dolna Odra” do sieci Natura 2000. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/

Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

Nr  XLII/542/05 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Brynki - Czepino” w rejonie miejscowości Stare Brynki w obrębach Czepino i Stare Brynki, gmina Gryfino oraz uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie:
Nr XLIX/634/02 z dnia 10 października 2002 r. i Nr XIV/188/03 z dnia 30 października 2003 r.
Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr  XLII/543/05 zmiany Uchwały Nr XXV/345/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 września 2004 r. w sprawie programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004-2006. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Nr   XLII/544/05 podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.   w Gryfinie. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska  
Nr  XLII/545/05 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino - rejon Starego Miasta 2, przyjętego uchwałą Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji
Nr XLII/546/05 zmiany Uchwały Nr XLI/511/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/456/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis. Podatków i Opłat Lokalnych

§ 2.  Odpowiedzialnym  wymienionym  w  §  1  w  załączeniu  przekazuję    po  jednym  egzemplarzu  kopii  uchwał  Rady  Miejskiej  przyjętych  na  sesji  w  dniu  27 października 2005 r.

§ 3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Zastępca Burmistrza
mgr Eugeniusz Kuduk