Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-41/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 września 2005r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2006.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-41/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 września 2005r. 


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 30 ust. 2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz §1 uchwały Nr VIII/118/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2003r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu -  zarządzam, co następuje:

§ 1.Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz dyrektorzy Gminnych jednostek organizacyjnych, zwani dalej "dysponentami" środków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opracowują materiały do projektu budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok w szczegółowości określonej niniejszym zarządzeniem. Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględnić potrzeby pierwszego rzędu, tzn. wydatki konieczne. Nie należy planować zadań, których wykonanie nie będzie realizowane w całości w roku 2006 (z wyjątkiem Wieloletnich Planów Inwestycyjnych) lub, których wykonanie uzależnia się od wielu czynników wewnętrznych lub zewnętrznych (np. środków pieniężnych).

§ 2. Projekt budżetu dysponenci opracowują na podstawie:

 • stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf, marży i opłat obowiązujących w dniu 30 września 2005r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2006 roku oraz nowych zamierzeń,
 • istniejącej w dniu 30 września 2005r. sieci placówek finansowych z budżetu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w roku 2006,
 • przewidywanego wykonania wydatków do końca 2005r. w tym wynagrodzeń, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2005 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2005 (nie wymagające kontynuacji w roku 2006),
 • zadań finansowanych z budżetu gminy według stanu prawnego na dzień 30 września 2005r.

§ 3. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. (DZ.U. Nr 68 poz. 634 z późniejszymi zmianami).

§ 4. Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania przewidziane do realizacji w 2006r. dołączają szczegółowy opis tych zadań wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

§ 5. Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy:

Dochody:

 • dochody budżetowe szacować należy średnio wyżej o ok. 1,5% od planowanych w 2004 roku, mając na uwadze bazę podatkową, natomiast w przypadku innych uregulowań prawnych, zgodnie z ich zapisem;
 • pozostałe szacunki dochodów własnych każdy kierownik planuje wg obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez te wydziały i jednostki organizacyjne.

Wydatki:

 • wynagrodzenia osobowe pracowników należy doprowadzić do stanu rocznego łącznie z wszystkimi elementami (zasadnicze, wysługa lat, premia i dodatki),
 • w tabelach kalkulacyjnych należy uwidocznić wynagrodzenia wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005r. plus wzrost wysługi lat i inne wynikające z przepisów zobowiązania pracodawcy wobec pracowników.

Natomiast planowane podwyżki płac należy sporządzić na oddzielnym arkuszu kalkulacyjnym, wzrost płac należy planować o 1,5% łącznie ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń. Dla pracowników sfery budżetowej ustala się wysokość składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17,23% a funduszu pracy - 2,45%, natomiast dla nauczycieli odpowiednio 17,46% i 2,45%.

 • pozostałe wydatki bieżące planować należy stosując wzrost o 1,5% w stosunku do planowanych wydatków roku 2005. Wydatki w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późniejszymi zmianami),
 • dla pracowników sfery budżetowej przyjmuje się kwotę bazową do wyliczenia Funduszu Świadczeń Socjalnych na poziomie 2.010 zł, wynikającą z prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2005r., pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z nowelizacją art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z 2003r. z późn. zm.).

§ 6

 1. Dysponenci w terminie do 21 października 2005 roku przedłożą Skarbnikowi Gminy projekty budżetów w danym dziale, który obejmuje:
  1. zestawienie dochodów - wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
  2. zestawienie wydatków - wg działów, rozdziałów i paragrafów.
 2. Za bazę analityczno - porównawczą do opracowania projektu budżetu na rok 2006 we wszystkich elementach kalkulacyjnych dochodów i wydatków z wyjątkiem inwestycyjnych i remontowych przyjmuje się dane:
  1. Plan na 2005 rok,
  2. Wykonanie wg stanu na 30 września 2005 roku,
  3. Przewidywane wykonanie do końca 2005 roku,
  4. Potrzeby na rok 2006 z uwzględnieniem zgłoszonych a nie uwzględnionych w budżecie 2005r.
 3. Zakłady budżetowe i fundusze - projekty planów składają:
  1. Dysponenci zakładów budżetowych
  2. Dysponent funduszu celowego:
   * Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 4. IV. Dysponenci złożą plany finansowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2006 rok z uwzględnieniem - przychodów i wpływów za udzielane pożyczki mieszkaniowe, remontowe, odsetki oraz rozchodów zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 1996r. z późniejszymi zmianami).

§ 7. Ustala się wytyczne, do sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego gminy określające zasady, tryb i terminy opracowywania materiałów w przedmiotowym zakresie, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Przedmiotem informacji o stanie mienia komunalnego są dane dotyczące:

 1. gruntów zestawionych wg tytułów władania i rodzajów użytkowania z wyszczególnieniem ich szacunkowej wartości;
 2. budynków i budowli zestawionych wg tytułów władania i rodzajów użytkowania wraz z ich szacunkową wyceną, a o ile jest to możliwe wg wartości księgowej netto (wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe umorzenie);
 3. innych składników mienia nie wymienionych w pkt. 1 i 2 z wyszczególnieniem ich wartości księgowej netto (tj. po uwzględnieniu dotychczasowego umorzenia);
 4. zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1,2 i 3 od dnia złożenia poprzedniej informacji;
 5. wysokości dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie objętym informacją;
 6. innych danych o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

§ 9. Informację, o której mowa w § 8 sporządza się za okres od 1 listopada 2004r. do 30 października 2005r.

§ 10. Materiały w zakresie określonym § 8 opracowują:

 1. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami przy współudziale Wydziału Finansowo - Księgowego w odniesieniu do składników mienia komunalnego w stosunku, do którego wykonuje funkcje właścicielskie (grunty, budynki i budowle);
 2. Wydział Organizacyjny przy współudziale Wydziału Finansowo - Księgowego w odniesieniu do składników ruchomych mienia gminy będących na stanie Urzędu Gminy;
 3. Gminne jednostki organizacyjne w odniesieniu do składników mienia komunalnego będącego w ich użytkowaniu.

§ 11. Wydziały i jednostki organizacyjne wyszczególnione w § 10 sporządzone w wymaganym zakresie informacje liczbowe i opisowe, przekażą do Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w nieprzekraczalnym terminie do 14 października 2005r.

§ 12. Wydział wyszczególniony w §11 na podstawie przedłożonych materiałów opracuje wstępną informację zbiorczą o stanie mienia gminnego i przekaże do 21 października 2005r. do Wydziału Finansowego celem przedłożenia Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej na 2006 rok.

§ 13. Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych do uwzględnienia w budżecie roku 2006 wniosków jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy, którym mogą być udzielane dotacje ( załącznik nr 13). Procedury zgodne z Uchwałą nr XVI/237/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie trybu zlecenia do realizacji zadań z zakresu zadań własnych gminy, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

§14. Zobowiązuje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów i propozycji celem określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami. Podstawa prawna - ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych.

§ 15. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta i Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy.

§ 16. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu Miasta i Gminy do ujęcia w sporządzanych planach finansowych na rok 2006 wszystkich źródeł dochodów.

§ 17. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem, jak również poparte przepisami prawa.

§ 18. Materiały planistyczne należy składać na drukach:

Zobowiązuje się dysponentów do złożenia wszystkich druków, wpisując adnotację "nie dotyczy" na drukach, które ich nie dotyczą.
Druki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005r. (Dz. U. Nr 91 poz. 764 z 2005r.) w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006.

§ 19. Należy dołączyć ponadto inne druki wynikające między innymi z ustawy o finansach publicznych, które należy uwzględnić przy opracowaniu projektu prognozy budżetu na rok 2006

 • harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 20. Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy realizujących zadania gminy we własnym zakresie bądź za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych, dyrektorów zakładów budżetowych.

§ 21. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat