Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-47/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury przygotowywania i rozpropagowywania książeczki - informatora budżetowego dla mieszkańców pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

ZARZĄDZENIE Nr 0152-47/05
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 listopada 2005 r.


w sprawie wprowadzenia procedury przygotowywania i rozpropagowywania książeczki - informatora budżetowego dla mieszkańców pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie procedurę przygotowywania i rozpropagowywania informatora budżetowego dla mieszkańców pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".

§2. Informator będzie zawierał dane umożliwiające mieszkańcom uzyskanie informacji o tym, jak zaprojektowano budżet na kolejny rok oraz o rozliczeniu budżetu z roku poprzedniego.

§3. Informator będzie opracowywany każdego roku w terminie do końca marca roku budżetowego.

§4. Za przygotowanie merytorycznych materiałów do powyższego informatora odpowiada Wydział Finansowo-Księgowy oraz Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

§5.

  1. Informator będzie dostępny na stronie internetowej oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
  2. Powyższy informator może być również dodatkiem do prasy lokalnej.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Eugeniusz Kuduk