Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-35/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu pożarniczego po pożarze w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-35/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 3 sierpnia 2005 r.


 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu pożarniczego po pożarze w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy

Na podstawie § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu pożarniczego po pożarze w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy.

§ 2. W celu przeprowadzania inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

  1. Bronisław Tessar - przewodniczący komisji
  2. Henryk Nowakowski - członek komisji
  3. Jerzy Swojnóg - członek komisji
  4. Anna Małysz - członek komisji

§ 3. Osoby powołane do komisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 4. Zakończenie inwentaryzacji ustalam na dzień 10 sierpnia 2005 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z pożarem jaki miał miejsce w dniu 12 lipca 2005 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy należy przeprowadzić inwentaryzację sprzętu pożarniczego. W związku z tym proponuję powołać komisję inwentaryzacyjną w składzie:

  1. Bronisław Tessar - przewodniczący komisji
  2. Henryk Nowakowski - członek komisji
  3. Jerzy Swojnóg - członek komisji
  4. Anna Małysz - członek komisji