Rok 2005 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-14/05 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 05 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-14/05
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 05 kwietnia 2005r.
 


w sprawie udzielenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) w związku z uchwałą Nr 80/2005 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium RP ( M.P. nr 19 poz. 307) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zamianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z ogłoszoną żałobą narodową i ustalonym terminem pogrzebu Papieża Jana Pawła II udzielam dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu 08 kwietnia 2005r. pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 2. Upoważniam dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesów spółek komunalnych do podjęcia podobnych działań w kierowanych przez nich podmiotach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

W związku ze śmiercią Papieża Jana Pawła II, Rada Ministrów wyrażając wolę obywateli, podjęła w dniu 3 kwietnia 2005 r. uchwałę nr 80/2005 w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium RP do dnia pogrzebu w celu umożliwienia jej obywatelom pożegnania Jana Pawła II w atmosferze godności i szacunku.
Powyższa uchwała jest podstawą do podjęcia działań przez organy samorządu gminnego.
W celu zapewnienia podległym pracownikom, w tym dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy, możliwości udziału w uroczystościach pogrzebowych wyznaczonych na dzień 8 kwietnia 2005r. zasadnym jest udzielenie dnia tego - dniem wolnym od pracy.

Sporządziła:
Krystyna Więch