Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-146/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-146/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 listopada 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459; z 2006 r. Nr 104, poz.798 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 28/7 o powierzchni 8212 m2, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino, w wysokości 262.000,-zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości oznaczonej nr działki 28/7, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę produkcyjna lub usługową, rzeczoznawca majątkowy Andrzej Sobczak, ustalił w operacie szacunkowym w wysokościach 259.499,-zł. Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działki. W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowej nieruchomości w wysokości 262.000,-zł  (31,90 zł/m2).

Sprzadziła:
J. Woldańska