Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-85/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151-85/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 116.903 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
801   Oświata i wychowanie 5.000
80101   Szkoły podstawowe 5.000
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.000
 
852   Pomoc społeczna 111.903
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 111.903
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 82.923
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 28.980
OGÓŁEM 116.903

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 121.403 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801   Oświata i wychowanie 5.000
80101   Szkoły podstawowe 5.000
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5.000
 
852   Pomoc społeczna 111.903
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 111.903
3110 Świadczenia społeczne 111.903
 
926   Kultura fizyczna i sport 4.500
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500
OGÓŁEM 121.403

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 4.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
926   Kultura fizyczna i sport 4.500
92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.500
4300 Zakup usług pozostałych 4.500
OGÓŁEM 4.500

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Dział 801

  • 5.000 zł – Zarządzenie Wojewody Nr 274/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. zwiększa Gminie dotację celową (z rez.cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 43) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007;

Dział 852

  • 111.903 zł – Zarządzenie Wojewody Nr 266/2006 z dnia 21 czerwca 2006r. zwiększa Gminie dotację celową (z rez.cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 41) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 6 ustawy o pomocy społecznej;

Dział 926

  • 4.500 – przeniesienie środków związane jest z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków przeznaczonych na zapłatą wynagrodzeń dla tłumaczy za wnioski do projektu Funduszu Norweskiego.

 

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk