Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-87/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

ZARZĄDZENIE Nr 0151-87/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2006 r.


w sprawie ogłoszenia wyników wyboru ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104) w związku z Zarządzeniem Nr 0151-71/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogłaszam co następuje:

§ 1.

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Propagowanie trzeźwego stylu życia” wpłynęła jedna oferta.
    Ofertę złożyło: Gryfińskie Stowarzyszenie Abstynenta „Feniks”, ul. Sprzymierzonych 8, 74-100 Gryfino
  2. Złożona oferta spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104) i Zarządzenia Nr 0151-71/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 maja 2006r.
  3. Powierzenie zadań do realizacji oferentowi, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze umowy.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

UZASADNIENIE

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy jest dyspozycja zawarta w pkt 4 w części „Termin składania ofert” załącznika do Zarządzenia Nr 0151-71/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Propagowanie trzeźwego stylu życia”.

 

Sporządziła:
Ewa Urbańska

 

 

Zastępca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk