Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-27/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 lutego 2006r. zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-27/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 lutego 2006r.


zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 ust. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami) wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. Paragraf 1 Zarządzenia Nr 0151-13/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  18 stycznia 2006 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej  60 000 € na zadanie: Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymuje brzmienie:

 • § 1. W celu przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie organizowanego w ramach projektu e-Gryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Beata Pluskota - Przewodnicząca Komisji
  2. Krystian Kosiński - członek Komisji
  3. Milena Świeboda - członek Komisji
  4. Ryszard Stempiński - członek Komisji
  5. Krzysztof Wernikowski - członek Komisji
  6. Krzysztof Czosnowski - członek Komisji
  7. Daniel Adamczyk - członek Komisji
  8. Sławomir Chyliński - członek Komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE
W związku z absencją Pani Jadwigi Szulc, a tym samym niemożliwością pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 0151-13/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 stycznia 2005 r. do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 € na zadanie: Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie zasadnym jest dokonanie zmian w składzie komisji i powołanie nowej Przewodniczącej - pani Beaty Pluskoty.

Sporządziła:
Beata Pluskota