Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-113/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 września 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-113/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 września 2006r.
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 66.550 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
750     Administracja publiczna 3.500
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000
75495   Pozostała działalność 15.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.900
4120 Składki na Fundusz Pracy 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
 
801     Oświata i wychowanie 13.000
80101   Szkoły podstawowe 13.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 22.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 5.050
92601   Obiekty sportowe 1.050
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.050
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
OGÓŁEM 66.550

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 66.550 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota
758     Różne rozliczenia 13.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 13.000
4810 Rezerwy 13.000
 
750     Administracja publiczna 3.500
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.500
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.500
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000
75495   Pozostała działalność 15.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 25.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 5.050
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5.050
4300 Zakup usług pozostałych 5.050

OGÓŁEM

66.550

§ 3. Zmienia się personalnych dysponentów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

 • Dział 750
  • 3.500 zł – przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla obsługi Rady i Burmistrza;
 • Dział 754
  • 13.000 zł – środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych jako patrol szkolny;
  • 2.000 zł – zakup ulotek i broszur edukacyjnych;
 • Dział 801
  • 10.000 zł – środki pochodzące ze zwiększenia subwencji oświatowej (wprowadzone po stronie dochodów Uchwałą RM Nr LV/677/06) przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe pomieszczenia biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie, pozyskanego w wyniku adaptacji mieszkania służbowego;
  • 3.000 zł – na zakup sztandaru dla szkoły w związku z nadaniem jej nowego imienia (Podróżników Polskich);
 • Dział 900
  • 30.000 zł – przeniesienie środków na realizację usług oraz zakupów materiałów i wyposażenia z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych;
 • Dział 926
  • 5.050 zł – przeniesienie środków z przeznaczeniem na zakup pucharów oraz wynagrodzenie za tłumaczenie i sędziowanie zawodów „Wyścigi Smoczych Łodzi”;

Zgodnie z zaleceniami Audytora Wewnętrznego UMiG Gryfino dokonuje się zmian dysponenta środków budżetowych. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje kultury prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. W związku z powyższym należy wpisać jako dysponentów odpowiednio dyrektorów gryfińskich instytucji kultury.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151-113/06
Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 18 września 2006r.

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Dysponent
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.399.000  

W.Hołub

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.444.000  
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2.444.000  
92116   Biblioteki 955.000  
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 955.000  
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   3.399.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   2.444.000 M.Zalewska
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   2.444.000
92116   Biblioteki   955.000 L.Kemmling
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   955.000