Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-31/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 marca 2006 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Pniewo

ZARZĄDZENIE Nr 0151-31/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 marca 2006 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Pniewo.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art.67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz.2782; z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459 / oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz.439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 423/4 o pow. 562 m2, położonej w obrębie Pniewo w wysokości 23.000,-zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

Szacunkową wartość rynkową nieruchomości, położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, pod zabudowę usługową - pawilon handlowy, przeznaczony na sklep spożywczo-przemysłowy, rzeczoznawca majątkowy Maria Zegarek, ustaliła w operacie szacunkowym w wysokości - 20.900,-zł.
Z uwagi na poniesione przez Gminę koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, należy doliczyć je do ceny działki.
W związku z powyższym ustalono cenę wywoławczą do pierwszego przetargu dla przedmiotowej nieruchomości w wysokości 23.000,-zł (40,93zł/m2).

 

 

Sporządziła:
J. Woldańska