Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-94/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

ZARZĄDZENIE Nr 0151-94/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 lipca 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 598 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
801    

Oświata i wychowanie

598
80101   Szkoły podstawowe 598
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin 598
OGÓŁEM 598

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 76.198 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.000
 
801     Oświata i wychowanie 10.598
80101   Szkoły podstawowe 10.598
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 598
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 22.600
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 22.600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.000
4430 Różne opłaty i składki 3.000
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.000
4300 Zakup usług pozostałych 7.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 35.000
92601   Obiekty sportowe 35.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
OGÓŁEM 76.198

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 75.600 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000
 
758     Różne rozliczenia 10.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 10.000
4810 Rezerwy 10.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 22.600
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 22.600
4300 Zakup usług pozostałych 22.600
 
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.000
4270 Zakup usług remontowych 7.000
 
926     Kultura fizyczna i sport 35.000
92695   Pozostała działalność 35.000
4300 Zakup usług pozostałych 35.000
OGÓŁEM 75.600

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

 • Dział 700
  • 1.000 zł – przeniesienie brakujących środków przeznaczonych na wykupienie od pracowników udziałów PEC Sp. z o.o. w Gryfinie;
 • Dział 801
  • 598 zł – Zarządzenie Wojewody Nr 298/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. zwiększa Gminie dotację celową (z rez.cel. budżetu państwa cz. 83, poz. 43) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007;
  • 10.000 zł – przyznaje się środki na wyposażenie sali (stoliki, krzesła) do zajęć integracyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 (ZEAS);
 • Dział 854
  • 22.600 zł – przeniesienie środków związane jest z prawidłowym zaklasyfikowaniem środków przeznaczonych na organizację wycieczek dzieci z sołectw nad morze (opiekun, ratownik, ubezpieczenie oraz ciepły posiłek);
 • Dział 900
  • 7.000 zł - przeniesienie środków związane jest z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków przeznaczonych na zlecone udrożnienie i oczyszczenie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, związanego z przebudową basenu przeciwpożarowego, zlokalizowanego przy ul. Bol.Chrobrego w Gryfinie;
 • Dział 926
  • 5.000 zł – przeniesienie środków związane jest z prawidłowym zaklasyfikowaniem wydatków związanych z umową o dzieło na przetłumaczenie z języka polskiego na język angielski wniosku do projektu Funduszu Norweskiego.
  • 30.000 zł – przeniesienie środków związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem środków związanych z obsługą plaży miejskiej i placów zabaw na terenie gminy Gryfino.

Jednocześnie Zarządzeniem Wojewody Nr 298/2006 z dnia 30 czerwca 2006r. dokonano korekty zarządzenia Wojewody Nr 200/2006, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, §2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w zakresie przeznaczenia wydatków, jak niżej:

 • jest – „z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w okresie do czerwca 2006r. zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty”.
 • winno być – „z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty”.

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk