Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomość, położoną w obrębie geodezyjnym Wełtyń.

    

ZARZĄDZENIE Nr 0151-14/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 stycznia 2006r.


w sprawie ustalenia odszkodowania za przejętą z mocy prawa na własność Gminy Gryfino nieruchomość, położoną w obrębie geodezyjnym Wełtyń.

Na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 / - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam wysokość odszkodowania, za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Gryfino działki oznaczonej numerem 417/3 o pow. 1549 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Wełtyń stanowiącej teren przeznaczony pod drogi publiczne gminne w klasie dojazdowych, na kwotę 34.217,00 zł  /trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych/. Kwota odszkodowania obejmuje wysokość odszkodowania za przejętą działkę.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 3 czerwca 2005r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 417/7, położonej w obrębie geodezyjnym Wełtyń, wydzielono działkę oznaczoną nr 417/13  o powierzchni 1549 m2 z przeznaczeniem pod drogę publiczną w klasie ulic dojazdowych, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy w dniu w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne.
Za działki gruntu przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem.  W celu ustalenia wartości nieruchomości sporządzono wycenę szacunkową w której rzeczoznawca majątkowy określił wartość działki na kwotę 4.217,00 zł / trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemnaście złotych /. W dniu 16 stycznia 2006r. przeprowadzono negocjacje w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości. Przedstawiona propozycja zaakceptowana została przez byłego właściciela nieruchomości.   W przedmiotowej sprawie spisany został stosowny protokół.

 

Sporządziła:
Żaneta Snoch