Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-32/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych do przetargu na opłatę czynszu za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe, z okazji obchodów Dni Gryfina 2006

ZARZĄDZENIE Nr 0151-32/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 marca 2006 r.


w sprawie ustalenia cen wywoławczych do przetargu na opłatę czynszu za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe, z okazji obchodów "Dni Gryfina 2006 "

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. nr 17 poz. 128/, § 7 pkt. 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXXI/385/01 z dnia 26.04.2001 r. / Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 z późniejszymi zmianami/ - zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam następujące ceny wywoławcze do przetargu na opłatę czynszu, za dzierżawę gruntów pod stoiska handlowe z okazji obchodów "Dni Gryfina 2006".

  1. sprzedaż piwa z Bosman Browar Szczecin S.A. - 8.000,00 zł
  2. mała gastronomia ze sprzedażą napojów bezalkoholowych - 800,00 zł
  3. sprzedaż upominków,okularów, waty cukrowej, zabawek,  pop-cornu, kukurydzy, słodyczy, galanterii, i innych drobiazgów - 100,00 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Z-cy Burmistrza

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Z okazji obchodów "Dni Gryfina 2006" promujących miasto tradycją jest wyznaczenie miejsc pod stoiska handlowe.
Podobnie jak w roku ubiegłym warunki do przeprowadzenia imprezy spełnia teren na obiektach sportowych przy ul. Sportowej Rozdysponowanie stoisk handlowych i wyłonienie kandydatów na dzierżawców odbywa się na podstawie przetargu na opłatę czynszu dzierżawy.
W związku z powyższym należało wydać zarządzenie ustalające ceny wywoławcze do przetargu.

 

Sporządził:
Wacław Rogojsza