Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-36/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0151-36/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

 

Na podstawie § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 439 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Z postanowieniami Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy zapoznać wszystkich pracowników oraz emerytów i rencistów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony w 1997 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie do zarządzenia

Obowiązujący dotychczas w Urzędzie Miasta i Gminy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony w 1997 r. , nie wyczerpywał potrzeb pracowników a jego niektóre zapisy uległy dezaktualizacji. W celu uaktualnienia i uszczegółowienia prowadzonej działalności socjalnej opracowano nowy Regulamin ZFŚS uwzględniający również sytuacje dotychczas nieuregulowane regulaminem.
 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 0151-36/06
z dnia 13 marca 2006 r.

 

 

R E G U L A M I N

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

 

I.   Podstawa prawna opracowania regulaminu

§ 1

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 43, poz 168. z późn. zm).
 3. Inne przepisy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Funduszu - rozumie się przez to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie
 2. Komisji - rozumie się przez to przedstawicieli pracowników UMiG powołanych do reprezentowania jej interesów,
 3. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino,
 4. wspólne gospodarstwo domowe - rozumie się przez to członków rodziny zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie,
 5. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

 

II.   Postanowienia ogólne

§ 3

 1. Podstawę gospodarowania Funduszem stanowią przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wymienionej w § 1 ust 1, niniejszego regulaminu oraz zatwierdzany corocznie preliminarz dochodów i wydatków Funduszu opracowywany każdego roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z tabelą wysokości dopłat stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 2. Środkami Funduszu administruje Burmistrz. W celu reprezentowania interesów załogi, Burmistrz powoła trzyosobową komisję w następującym trybie:
  1. przeprowadzenia tajnych wyborów bezpośrednich, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby zatrudnionych pracowników,
  2. wybrane osoby do składu komisji zostaną powołane przez Burmistrza w drodze zarządzenia,
  3. członek komisji może zostać odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub ustania stosunku pracy - wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie o którym mowa w § 3 ust.2 pkt.1.
  4. komisja pełni funkcję doradczą, a nie współdecydującą,
  5. posiedzenia komisji odbywać się będą jeden raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca). Jeżeli w danym dniu nie będzie można zebrać składu komisji, należy wyznaczyć inny dzień tygodnia w danym miesiącu tak, aby skład komisji był zachowany. W przypadkach nagłych zdarzeń losowych lub w sprawach bardzo pilnych dopuszcza się zwołanie posiedzenia w innym terminie.
  6. pracownik, któremu powierzono prowadzenie spraw socjalnych przyjmuje wszystkie wnioski, wstępnie je weryfikuje oraz prowadzi indywidualne karty korzystania z funduszu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 3. Zasady przeznaczania środków z Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu określa niniejszy regulamin.
 4. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
 5. Wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków. Jeżeli w danym roku kalendarzowym wpływy z rat udzielonych pożyczek będą wyższe niż przewidywane w preliminarzu, będzie można powiększyć kwotę przeznaczoną na udzielanie pożyczek.
 6. Projekt planu dochodów i wydatków oraz tabelę wysokości dopłat z Funduszu sporządza pracownik, któremu powierzono prowadzenie spraw socjalnych przy współudziale komisji, do 31 marca każdego roku.
 7. Obsługę funduszu zapewnia :
  1. Wydział Organizacyjny w zakresie przygotowania projektów dokumentów i decyzji w sprawach wniosków pracowniczych oraz organizacji usług i świadczeń socjalnych.
  2. Wydział Finansowo Księgowy w zakresie obsługi finansowo - księgowej Funduszu oraz planowania i sprawozdawczości finansowej.
 8. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym oprocentowanym rachunku bankowym.
 9. Ze środków funduszu nie mogą być finansowane wydatki, które nie zostały uwzględnione w regulaminie i załącznikach do regulaminu.
 10. Funduszu nie można obciążać zobowiązaniami ponad kwotę zgromadzonych na rachunku bankowym środków Funduszu.

§ 4

 1. Pracownik, któremu nie przyznano usługi lub świadczenia z Funduszu może, jeżeli naruszone zostały postanowienia Regulaminu wystąpić do Burmistrza z umotywowanym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie określonego(ych) wniosku o przyznanie usługi lub świadczenia z Funduszu.
 2. Warunkiem rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust. 1 jest :
  1. określenie imienia i nazwiska osoby występującej z wnioskiem,
  2. określenie imienia i nazwiska osoby korzystającej z Funduszu, której dotyczy wniosek
  3. wskazanie usługi lub świadczenia, będącej(ego) przedmiotem wniosku,
  4. wskazanie konkretnego postanowienia Regulaminu, które zostało naruszone wraz z uzasadnieniem.
  5. złożenie wniosku w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Burmistrza decyzji o nie przyznaniu usługi lub świadczenia z Funduszu.
 3. Burmistrz rozpatruje wniosek w terminie 7 dni chyba, że rozpatrzenie wniosku wymaga uzgodnienia z komisją, albo wymaga sprawdzenia poza zakładem pracy informacji podanych we wniosku. Uzgodnienie to może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy istnieje uzasadniona wątpliwość, co do interpretacji postanowień regulaminu albo, gdy postanowienia regulaminu nie uwzględniają sytuacji, która na uwzględnienie zasługuje.

 

III.   Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§ 5

Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby :

 1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania - bez względu na wymiar czasu pracy i staż pracy, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych,
 2. pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
 3. emeryci i renciści - byli pracownicy urzędu,
 4. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 - 3 : małżonkowie, za wyjątkiem małżonków posiadających rozdzielność majątkową, dzieci własne, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej - do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do ukończenia 25 lat, członkowie rodzin po zmarłych osobach wymienionych w pkt. 1 - 3 - jeżeli byli na ich utrzymaniu,
 5. odbywające zastępczą służbę wojskową

 

IV.   Zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady przyznawania uprawnień do świadczeń

§ 6

Świadczenia socjalne nie mają charakteru świadczeń należnych. Przy kwalifikowaniu wniosków o ulgi lub dopłaty z Funduszu brane są pod uwagę kryteria socjalne : sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej. W pierwszej kolejności świadczenia nieodpłatne lub za częściową odpłatnością zapewnia się w przypadku osób:

 1. osiągających niskie dochody w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego,
 2. wymagających ze względu na stan zdrowia specjalnej opieki i leczenia,
 3. samotnie wychowujących dzieci,
 4. wychowujących dzieci całkowicie lub częściowo osierocone,
 5. w podeszłym wieku, zwłaszcza samotnych,
 6. mieszkających w trudnych warunkach (brak mieszkania, zły stan techniczny, itp.),
 7. dotkniętych wypadkami losowymi.

§ 7

 1. Dofinansowanie z Funduszu może być przyznane w zakresie następujących usług i świadczeń:
  1. Udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej:
   1. na pokrycie części kosztów leczenia lub rehabilitacji, których nie można przeprowadzać bezpłatnie w placówkach publicznej służby zdrowia albo kosztów zakupu leków lub środków rehabilitacji, jeżeli nie mogą być one refundowane - w sytuacji gdy koszty przekraczają możliwości finansowe gospodarstwa domowego osoby uprawnionej oraz w szczególnych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu osób uprawnionych. Świadczenie przyznaje się wg potrzeb, w zależności od możliwości finansowych Funduszu.
   2. na zapomogi i pomoc rzeczową dla osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - dochód na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 100 % minimalnego wynagrodzenia. Świadczenie przyznaje się wg potrzeb w zależności od możliwości finansowych Funduszu.
   3. na zapomogi i pomoc rzeczową dla osób dotkniętych wypadkami losowymi - w przypadku zaistnienia wypadku losowego (udokumentowanego), jeżeli koszty związane z wypadkiem lub usunięciem jego skutków przekraczają możliwości finansowe gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje się wg potrzeb, w zależności od możliwości finansowych Funduszu.
   4. na dofinansowanie pobytu na koloniach, obozach lub wycieczkach dzieci i młodzieży - dofinansowanie zgodnie z corocznie opracowywaną tabelą wysokości dopłat - załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Świadczenie przyznaje się nie częściej niż raz na dwa lata
   5. na zwrotne pożyczki udzielane pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe celem wpłaty czesnego na warunkach określonych w umowie - wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu:
    • pożyczki na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych udzielane są w ramach posiadanych środków w kolejności składanych wniosków, z tym ze wniosek o udzielenie kolejnej pożyczki nie może być złożony wcześniej niż po dokonaniu spłaty ostatniej raty pożyczki udzielonej wcześniej,
    • w przypadku ograniczonych środków Funduszu, pożyczki na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych udzielane będą w pierwszej kolejności pracownikom o niższych dochodach w przeliczeniu na jedna osobę w gospodarstwie domowym,
   6. na kupony podarunkowe /z okazji świąt Bożego Narodzenia/ lub paczki okolicznościowe - realizację zakupu kuponów lub paczek uzależnia się od oszczędności pozostałych na koncie pod koniec danego roku. Natomiast przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej oraz od możliwości finansowych Funduszu.
 2. Kwoty dopłat i wypłat uzyskanych z funduszu podlegają doliczeniu do dochodu osoby uprawnionej i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają.
 3. Nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi świadczone na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno - oświatowej i sportowo - rekreacyjnej:
  1. zabawa Mikołajkowa i zakup paczek świątecznych - dzieci w wieku 1 - 15 lat bez względu na dochód . Świadczenie przyznaje się corocznie.
  2. jednodniowy wypoczynek w dni wolne od pracy, organizowany przez Urząd ze środków Funduszu. - bez ograniczeń dla wszystkich osób uprawnionych.
  3. imprezy kulturalne, artystyczne, rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne, oświatowe i okolicznościowe (wraz z Dniem Pracownika Samorządowego, bilety na basen i imprezy kulturalne) organizowane bez względu na dochód osób uprawnionych.
  4. wycieczki organizowane zbiorowo przez Urząd dla wszystkich uprawnionych - dofinansowanie w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 4. Udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w umowie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;
  1. na uzupełnienie wkładu własnego w partycypacji kosztów budowy celem uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
  2. na uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego, bądź zakup lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz na adaptację pomieszczeń niebędących mieszkalnymi na cele mieszkalne, bądź na zakup mieszkania lub domu na wolnym rynku (bez kosztów wyposażenia),
  3. na pokrycie kosztów związanych z zamianą mieszkań,
  4. na spłatę kredytu (łącznie z odsetkami) zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego,
  5. na pokrycie kosztów związanych z przekształceniem lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo własnościowe,
  6. na przystosowanie mieszkań oraz domów jednorodzinnych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  7. na remonty lub modernizację mieszkań lub domów jednorodzinnych.

 

V.   Zasady przyznawania świadczeń i usług socjalnych

§ 8

 1. Osoba występująca o przyznanie świadczenia, usługi lub pomocy z Funduszu powinna złożyć wniosek, wg wzorów stanowiących załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9 do regulaminu. Wnioski składa się w Wydziale Organizacyjnym ( kadry ).
 2. Złożone wnioski opiniuje komisja, kierując się kryteriami regulaminu i proponując wielkość i formę pomocy na postawie tabeli wysokości dopłat bądź odmowę jej udzielenia.
 3. Świadczenia z Funduszu przyznaje Burmistrz.
 4. Przy przyznawaniu świadczeń w ramach działalności socjalnej bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności osoby spełniające warunki wymienione w § 6, a w przypadku osób o podobnych warunkach osoby spełniające warunki niżej wymienione:
  1. osoby zatrudnione w warunkach szkodliwych dla zdrowia bądź uciążliwych,
  2. osoby starsze, chore, samotne,
  3. osoby najdłużej niekorzystające z Funduszu,
  4. osoby o wyższym stażu pracy w urzędzie.
 5. Średni miesięczny dochód na osobę oblicza się na podstawie dochodów brutto w gospodarstwie domowym wnioskodawcy (dochód ogółem pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz kwotę składek na ubezpieczenie społeczne = dochód stanowiący podstawę do opodatkowania) wykazanych w oświadczeniu osoby ubiegającej się o świadczenie. Osoba ta jest obowiązana wykazać w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie osoby prowadzące wspólnie z nią gospodarstwo domowe.
 6. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, przedłożyła sfałszowany dokument albo wykorzystała przyznane z Funduszu środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez dwa kolejne okresy na jakie można otrzymać dane świadczenie, usługę lub pomoc. Jeżeli częstotliwość nie jest ograniczona, osoba ta traci prawo do korzystania z Funduszu przez okres 5 lat. Ponadto może podlegać odpowiedzialności karnej określonej przepisami kodeksu karnego.
 7. Osoba wnosząca pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne organizowane przez urząd nie ma obowiązku składania oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

§ 9

 1. Pomoc zwrotna udzielona na cele mieszkaniowe może być umorzona w całości lub części, po uzgodnieniu z komisją tylko w wyjątkowych przypadkach losowych, których zaistnienie uniemożliwia spłatę pomocy zwrotnej.
 2. W uzasadnionych przypadkach pożyczkobiorca może wystąpić do Burmistrza o zawieszenie spłaty rat pożyczki i przedłużenie okresu jej spłaty, po uzyskaniu pisemnej zgody poręczycieli.
 3. Wysokość oprocentowania pożyczki na remont i modernizację mieszkania wynosi 2 % od całości udzielonej kwoty. Maksymalny okres jej spłaty wynosi dwa lata.
 4. Wysokość oprocentowania pozostałych pożyczek o których mowa w § 7 ust. 4, pkt. 1- 6 wynosi 3 % od całości udzielonej kwoty. Maksymalny okres jej spłaty wynosi trzy lata.
 5. Wysokość oprocentowania pożyczki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynosi 1 % od całości udzielonej kwoty. Maksymalny okres jej spłaty wynosi 1 rok.
 6. Poręczenia pożyczki może udzielić wyłącznie osoba pozostająca w zatrudnieniu w Urzędzie Miasta i Gminy na czas nieokreślony.
 7. Spłata pożyczki wraz z oprocentowaniem rozpoczyna się w następnym miesiącu po udzieleniu pożyczki lub w tym samym miesiącu, jeżeli pożyczkobiorca wskaże taki termin we wniosku.
 8. Pożyczki na cele mieszkaniowe udzielane są w miarę posiadanych środków w kolejności składanych wniosków, z tym że termin złożenia wniosku o udzielenie kolejnej pożyczki nie może być wcześniejszy niż ustalony termin spłaty ostatniej raty pożyczki udzielonej uprzednio.
 9. W uzasadnionych sytuacjach życiowych dopuszcza się udzielenie kolejnej pożyczki w terminie wcześniejszym niż spłata poprzedniej pożyczki, pod warunkiem pomniejszenia kwoty przyznanej pożyczki o niespłaconą kwotę pożyczki udzielonej wcześniej. Przyznanie takiej pożyczki uzależnione jest od możliwości finansowych Funduszu oraz od sytuacji w jakiej znalazła się osoba ubiegająca się o jej przyznanie.
 10. W sytuacji ograniczonych środków Funduszu, w pierwszej kolejności pożyczki na cele mieszkaniowe wymienione w § 7 ust.4, pkt. 1 i 2, będą przyznawane pracownikom nie posiadającym dotychczas prawa do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego. Jeżeli potrzeba remontu lokalu mieszkalnego wynika z nagłego zdarzenia losowego, pożyczki udziela się poza kolejnością, nawet jeśli poprzednia pożyczka nie została w całości spłacona.
 11. W przypadku nie zapłacenia choćby jednej raty pożyczki od dnia następującego po terminie płatności tej raty, pożyczkodawca może naliczać odsetki ustawowe od pozostałej do spłaty kwoty należności głównej powiększonej o należne odsetki umowne, a pożyczkobiorca i poręczyciele zostają wezwani do natychmiastowej spłaty pożyczki.
 12. Warunki udzielenia i spłaty pożyczki oraz rozliczenia z pracodawcą określa umowa zawierana z pożyczkobiorcą.
 13. Pożyczki udzielane na cele określone w § 7 mogą być przekazywane na konta instytucji zarządzających mieszkaniem pożyczkobiorcy, wypłacane w kasie urzędu bądź przekazywane na wskazane konto pożyczkobiorcy.
 14. Spłaty udzielonych pożyczek dokonuje się poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnych rat, a w wyjątkowych sytuacjach w kasie urzędu na warunkach określonych w umowie.

§ 10

 1. Osoba korzystająca z Funduszu, która otrzymała nieodpłatną lub ulgową usługę, pomoc materialną, pomoc na cele mieszkaniowe lub określony rodzaj pożyczki zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu danego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli:
  1. pracodawca stwierdzi, że osoba korzystająca z Funduszu złożyła nieprawdziwe oświadczenie lub dokument, sfałszowała dokument lub w inny sposób wprowadziła pracodawcę w błąd,
  2. wykorzysta przyznaną dopłatę lub pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem.
  3. z osobą zatrudnioną w Urzędzie korzystającą z określonej pożyczki udzielonej z Funduszu rozwiązany został stosunek pracy albo stosunek ten wygasł za wyjątkiem:
   1. rozwiązania umowy wskutek przejścia na emeryturę lub rentę,
   2. rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron,
   3. rozwiązania umowy za wypowiedzeniem bez winy pracownika,
   4. rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika,
   5. wygaśnięcia umowy o pracę wskutek śmierci pracownika albo jeżeli zastosowanie ma art. 66 § 2 kp,

  jednak pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody poręczycieli na dokonywanie przez pożyczkobiorcę spłat rat pozostałej do spłacenia pożyczki w kasie urzędu.

 

VII.   Postanowienia Końcowe

§ 11

 1. W celu ustalenia ilości osób uprawnionych do korzystania z Funduszu i ujęcia tych osób do ewidencji uprawnionych do świadczeń z Funduszu, osoby wymienione w § 5 ust. 1 pkt.1-3 podają informacje dotyczące osób określonych w § 5 ust.1, pkt. 4 (członków swoich rodzin).
 2. W celu ustalenia średniej sytuacji materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych, stanowiącej kryterium wyjściowe do opracowania tabeli wysokości dopłat do poszczególnych świadczeń, osoby wymienione w § 5 ust 1 pkt. 1-3 są zobowiązane do składania oświadczeń o wysokości dochodów brutto na 1 osobę w ich rodzinach prowadzących wspólne gospodarstwo domowe - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do regulaminu. Nie złożenie oświadczenia do 10 marca danego roku oznacza rezygnację z ubiegania się o świadczenia finansowane z Funduszu w danym roku kalendarzowym.

§ 12

 1. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej, na jej żądanie.
 2. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu wprowadzane będą zarządzeniem Burmistrza z zachowaniem postanowień art.8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 13

 1. Z dniem zatwierdzenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 13 czerwca 1997r.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania do wiadomości w sposób przyjęty w zakładzie pracy.

 

Niniejszy Regulamin uzgodniono z komisją
podpisy członków komisji
................................................................... ...............................................
................................................................... ...............................................
................................................................... ...............................................
................................................................... ...............................................
................................................................... ...............................................
................................................................... ...............................................
................................................................... ...............................................
................................................................... ...............................................
................................................................... ...............................................
................................................................... ...............................................


Sporządzono dnia:


ZATWIERDZAM
 

...................................................................
(miejscowość i data)

 

...............................................
(podpis i pieczęć)