Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-18/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2006 w drodze zlecenia z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi.

    

ZARZĄDZENIE  Nr 0151-18/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 stycznia 2006 r.
 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w roku 2006 w drodze zlecenia z zakresu zadania własnego gminy  pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, przeznaczonych do realizacji od 6 marca 2006 r. do 31 marca 2007 r. w drodze zlecenia. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań takich należy m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na zadania w dziedzinie kultury, edukacji, promocji zdrowia i przedsiębiorczości. Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w ustawie o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku art. 4, zlecanie realizacji tych zadań jest zgodne z Rocznym i Wieloletnim Programem Współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Dodatkowo wspieranie działalności gospodarczej jest zadaniem określonym w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino, która jest realizowana przez Gminę.
Do kwot przeznaczonych na realizację zadań w roku 2006, zostały dodane środki finansowe na pierwszy kwartał 2007 roku, które wydatkowane będą z kolejnego budżetu, co umożliwi realizację zadań w początkowym okresie 2007 roku.

Sporządziła:
Barbara Lefik

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-18/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 26 stycznia 2006 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, z zakresu zadania własnego gminy pn. współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • zadanie nr Z/01/2006
  Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Gryfino poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego, w tym organizacja imprezy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł
  uwaga: zadanie może obejmować część programu realizowanego ze środków pomocowych
 • zadanie nr Z/02/2006
  Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy, w tym zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnej literatury fachowej oraz organizacja ogólnodostępnych badań profilaktycznych wraz z poradnictwem dla mieszkańców gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.750 zł
  uwaga: organizacja profilaktycznych badań przynajmniej raz w roku
 • zadanie nr Z/03/2006
  Integracja osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja prezentacji twórczości dzieci niewidomych i niedowidzących.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.875 zł
 • zadanie nr Z/04/2006
  Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania młodych krwiodawców celem zabezpieczenia niezbędnej krwi dla potrzeb służby zdrowia na terenie miasta i gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 4.375 zł
 • zadanie nr Z/05/2006
  Prowadzenie działalności mających na celu promocję zdrowia, w tym współpraca z młodzieżą szkolną z terenu gminy Gryfino oraz organizacja szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.750 zł
 • zadanie nr E/01/2006
  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Gryfino poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody, w tym:
  1. zorganizowanie wystawy fotograficznej prac dzieci i młodzieży nt. walorów przyrodniczych gminy Gryfino,
  2. opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych dotyczących obiektów przyrodniczych położonych na terenie gminy Gryfino.

  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł uwaga; zadanie nie obejmuje wyjazdów na kolonie, obozy i inne zorganizowane formy stałego pobytu dzieci i młodzieży

 • zadanie nr E/02/2006
  Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Gryfino nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.500 zł
 • zadanie nr E/03/2006
  Organizacja konkursu wiedzy morskiej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 500 zł
  uwaga: zadanie nie obejmuje wydatków przeznaczonych na konsumpcję
 • zadanie nr E/04/2006
  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Gryfino poprzez popularyzację harcerstwa.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.500 zł
 • zadanie nr K/01/2006
  Promocja miejscowości Wełtyń, w tym utworzenie strony internetowej dotyczącej Wełtynia oraz organizacja imprez kulturalnych i środowiskowych dla mieszkańców.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.250 zł
 • zadanie nr K/02/2006
  Integracja środowisk emeryckich i osób starszych w sołectwie Daleszewo, w tym organizacja Dnia Seniora.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.250 zł
  uwaga: maksymalnie 20% wartości zadania może być przeznaczone na koszty transportu
 • zadanie nr K/03/2006
  Prowadzenie działalności mającej na celu integrację środowisk kombatanckich, inwalidów wojennych oraz poszkodowanych i represjonowanych w czasie II wojny światowej z terenu gminy Gryfino, w tym poprzez czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.250 zł
 • zadanie nr K/04/2006
  Integracja środowisk emeryckich i osób starszych z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja Dnia Seniora i Dnia Inwalidy.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.250 zł
  uwaga: maksymalnie 20% wartości zadania może być przeznaczone na koszty transportu
 • zadanie nr K/05/2006
  Integracja środowisk sybirackich z gminy Gryfino, w tym czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.250 zł
 • zadanie nr K/06/2006
  Integracja środowisk kolejarzy z terenu gminy Gryfino, w tym opracowanie historii nieczynnych lokalnych tras kolejowych na terenie gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.500 zł
 • zadanie nr K/07/2006
  Prowadzenie działalności propagującej wartości patriotyczne i wychowawcze na terenie gminy Gryfino, poprzez organizację wykładów dla mieszkańców oraz wystawy.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.500 zł
  uwaga: zadanie obejmuje zorganizowanie przynajmniej trzech wykładów dla mieszkańców
 • zadanie nr K/09/2006
  Promocja kulturalna gminy Gryfino w formie występów chóralnych, w tym organizacja Koncertu Muzyki Polskiej w Gyfinie oraz nagranie w celach promocyjnych gminy Gryfino płyty z kolędami w ilości min. 500 sztuk.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.000 zł
  uwaga: wymagana minimalna liczba chórów biorących udział w koncercie - 3
 • zadanie nr PS/01/2006
  Zorganizowanie spotkania wielkanocnego i wigilii dla osób ubogich i samotnych z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 11.000 zł
  uwaga:
  1. spotkanie wielkanocne w dniu 15 lub 16 kwietnia 2006 r. na terenie miasta Gryfino - 3.000 zł
  2. wigilia w dniu 23 lub 24 grudnia 2006 r. na Placu Barnima w Gryfinie - 8.000 zł
 • zadanie nr WDG/01/2006
  Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości:
  1. doradztwo:
   specjalistyczne doradztwo w dziedzinach marketingu, finansów (analizy finansowe dla celów kredytowych, przygotowanie biznes planów i wniosków kredytowych, opracowanie systemów analizy, kalkulacji i kontroli kosztów), prawa, planowania i zarządzania, polityki kadrowej, produkcji, eksportu i ochrony środowiska;
  2. szkolenia:
   dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą z zakresu marketingu, finansów i zarządzania i ogólne (np. kursy komputerowe i językowe); dla pracodawców i pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
  3. usługi informacyjne:
   kojarzenie partnerów w celach gospodarczych, sprawdzanie ich wiarygodności, udzielanie informacji o targach i wystawach, promowanie małych przedsiębiorców działających na terenie gminy Gryfino np. na targach, prowadzenie baz danych;
  4. usługi finansowe:
   pomoc w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego (przygotowanie dokumentów dla instytucji finansowych, możliwość udziału w programach pomocowych, dostęp do ofert banków, funduszy doręczeniowych i pożyczkowych dla firm)

- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 45.000 zł

 • zadanie nr WDG/02/2006
  Wspieranie działalności gospodarczej poprzez doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
  uwaga: zadanie obejmuje udzielanie podstawowych informacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (jak zarejestrować firmę, jakie są procedury rejestracyjne) oraz doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 18.750 zł
 • zadanie nr WDG/03/2006
  Wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "POMERANUS".
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 42.000 zł

UWAGI:

 1. Wszystkie wyżej wymienione zadania są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia w okresie od 6 marca 2006 roku do 31 marca 2007 roku (za wyjątkiem zadania nr PS/01/2006).
 2. Kwoty przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w następujących proporcjach:
  - 80% kwoty roku 2006,
  - 20% kwoty w roku 2007.

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku - w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego powierza realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Powierzanie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, winny być zrealizowane w okresie 6 marca 2006 roku do 31 marca 2007 roku.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji,
  2. szczegółowy terminarz i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. imienną listę członków stowarzyszenia, według stanu na dzień 1 stycznia 2006 roku,
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  8. aktualny statut, potwierdzoną kopię nadania NIP, REGON, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy),
  9. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu stowarzyszenia,
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl) i na stronie internetowej www.gryfino.pl. Ostateczny termin składania ofert upływa 27 lutego 2006 r. o godz. 1600.
 2. Oferty składać należy w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1. Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłoszone będą w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w którym podane zostaną także informacje, kto złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. nr 6) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymają pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2005

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420).

Zadanie 2005 r.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizacja imprez środowiskowych, finansowanie stałych form organizacyjnych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji programów pomocowych 8.000
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy 3.000
Polski Czerwony Krzyż - propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie miasta i gminy Gryfino 5.000
Liga Ochrony Przyrody - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody 8.000
Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Ekologii i Agroturystyki Na Rzecz Wełtynia - integracja społeczności lokalnej w miejscowości Wełtyń, w tym organizacja imprez kulturalnych i środowiskowych oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców 13.500
Stowarzyszenie Seniorów „Radość” - integracja środowisk emeryckich i osób starszych w Daleszewie 2.000
Związek Sybiraków - prowadzenie działalności integrującej środowiska sybirackie i kombatanckie z terenu Miasta i Gminy Gryfino 8.000
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - integracja środowisk emeryckich i osób starszych w Gryfinie 5.000
Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica” - promocja kulturalna miasta i gminy Gryfino w formie występów chóralnych 20.000
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców - wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości 30.000
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców - wspieranie działalności gospodarczej poprzez doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 12.000

OGÓŁEM

114.500