Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 czerwca 2006 r.  w sprawie ogłoszenia wyników na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu zadań własnych gminy pn. kultura, ochrona zdrowia, edukacja oraz kultura fizyczna.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-77/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 czerwca 2006 r. 


w sprawie ogłoszenia wyników na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia z zakresu zadań własnych gminy pn. kultura, ochrona zdrowia, edukacja oraz kultura fizyczna.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420 Nr 175, poz. 1462, Nr 249,  poz. 2104) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy  w drodze zlecenia, pn. kultura, ochrona zdrowia oraz edukacja, które przeznaczone są do realizacji od 6 czerwca 2006 r. do 31 marca 2007 r. oraz zadania pn. kultura fizyczna, które przeznaczone jest do realizacji w terminie od 6 czerwca 2006 r. do 30 lipca 2006 r.

§ 2. Analizę poszczególnych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych zawiera Załącznik Nr 1.

§ 3.

  1. Wykaz wyłonionych w konkursie podmiotów oraz wysokość dotacji celowej na poszczególne zadania stanowi Załącznik Nr 2.
  2. Powierzenie oraz wsparcie realizacji zadań nastąpi po podpisaniu stosownej umowy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Przesłanką wydania zarządzenia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadań własnych gminy pn. kultura, ochrona zdrowia, edukacja oraz kultura fizyczna, jest dyspozycja zawarta w pkt. 4 w części "Termin składania ofert" załącznika do Zarządzenia Nr 0151-61/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 maja 2006 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Zadania z zakresu kultury, ochrony zdrowia  i edukacji przeznaczone są do realizacji w terminie od 06.06.2006 r. do 31.03.2007 r., a zadanie  z zakresu kultury fizycznej przeznaczone do realizacji jest od 06.06.2006 r. – 30.07.2006 r.
Otwarty konkurs ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest ogłaszany z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Został on ogłoszony 5 maja 2006 roku, a termin składania ofert upłynął 5 czerwca 2006 roku. Przy wyborze ofert organ administracji publicznej kieruje się kryteriami szczegółowo określonymi w art. 15 ww. ustawy.

Sporządziła:
Barbara Lefik