Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-48/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 kwietnia 2006 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006 oraz określenia kierunków priorytetowych i maksymalnej stawki dofinansowania.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-48/06
 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 kwietnia 2006 r.


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006 oraz określenia kierunków priorytetowych i maksymalnej stawki dofinansowania.

Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487, Nr 181, poz. 1526) i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) w porozumieniu z dyrektorami szkół zarządzam, co następuje:

§ 1. Ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2006, stanowiących 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, stanowiących kwotę 112.900,00 złotych wydziela się 50% tej kwoty, tj. 56.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków, z zastrzeżeniem, iż ogólny koszt dofinansowania opłat w semestrze letnim 2006 roku nie może przekroczyć 50% wydzielonej kwoty.

§ 2. Maksymalną stawkę dofinansowania nauczyciela z tytułu opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady doskonalenia zawodowego nauczycieli ustala się w roku 2006 na kwotę 600 (sześciuset) złotych.

§ 3. Ustala się wykaz priorytetowych specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2006 roku, na które będzie przyznane dofinansowanie z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych placówek. Wykaz stanowi Załącznik do Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

 

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 0151-48/06
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 06 kwietnia 2006 r.

 

KIERUNKI PRIORYTETOWE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJUM W ROKU 2006

Placówka Zakres kierunków priorytetowych na rok 2006
Wszystkie szkoły i placówki oświatowe
 1. zarządzanie oświatą,
 2. logopedia,
 3. język niemiecki,
 4. język angielski,
 5. tyflopedagogika,
 6. surdopedagogika,
 7. bibliotekoznawstwo,
 8. pedagogika przedszkolna lub inne uprawniające do prowadzenia zajęć w grupach przedszkolnych,
 9. pedagogika sztuki, wiedzy o kulturze oraz muzyki i plastyki,
 10. oligofrenopedagogika,
 11. nadzór pedagogiczny,
 12. język polski,
 13. matematyka,
 14. fizyka,
 15. technika,
 16. przyroda

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z Regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 35/03 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 marca 2003 r. środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli stanowią 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagradzanie osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.).
Formy doskonalenia zawodowego dofinansowane są ze środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego szkoły a szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków określa w szczególności Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430).
Organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe na dany rok budżetowy uwzględniając wnioski dyrektorów w sprawie doskonalenia określając nowe kierunki priorytetowe. Zaś dysponentem środków, o których mowa powyżej jest Zakład Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Gryfinie.

 

Sporządziła:
Magdalena Smykowska