Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-147/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 listopada 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-147/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 listopada 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1271 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 16.420 zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

801     Oświata i wychowanie 1.500
80101   Szkoły podstawowe 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
 
851     Ochrona zdrowia 420
85195   Pozostała działalność 420
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420
 
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.500
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.500
4270 Zakup usług remontowych 6.500
 
926     Kultura fizyczna i sport 8.000
92601   Obiekty sportowe 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
OGÓŁEM 16.420

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 16.420 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
758     Różne rozliczenia 14.500
75818   Rezerwy ogólne i celowe 14.500
4810 Rezerwy 14.500
 
801     Oświata i wychowanie 1.500
80195   Pozostała działalność 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
 
851     Ochrona zdrowia 420
85195   Pozostała działalność 420
4300 Zakup usług pozostałych 420
OGÓŁEM 16.420

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 801

  • 1.500 zł – przeniesienie środków związane jest z dofinansowaniem zakupu sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie;

Dział 851

  • 420 zł – przeniesienie środków związane jest z dofinansowaniem zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka chorego na postępujący zanik mięśni;

Dział 921

  • 6.500 zł – środki pochodzące z rezerwy ogólnej przeznacza się na remont i zmianę sposobu użytkowania budynku w nowym Czarnowie na świetlicę wiejską;

Dział 926

  • 8.000 zł – środki pochodzące z rezerwy ogólnej przeznacza się na zakup bramek do gry w piłkę nożną na placu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk