Rok 2006 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0151-137/06 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 października 2006r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 0151-137/06
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 października 2006r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2006 rok:

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz § 18 pkt. 1 uchwały Nr XLV/569/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2006 rok; zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 246.425 zł

Dział
 Dział Rozdział Paragraf  Wyszczególnienie   Kwota
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 90.095
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 90.095
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 90.095
 
801     Oświata i wychowanie 8.772
80101   Szkoły podstawowe 8.772
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 8.772
 
852     Pomoc społeczna 147.558
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.311
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 1.311
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 132.047
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 106.680
2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 25.367
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.200
2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 14.200
OGÓŁEM 246.425

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 326.670 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 90.095
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 90.095
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 51.080
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.608
4120 Składki na Fundusz Pracy 230
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.356
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.240
4300 Zakup usług pozostałych 19.581
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75416   Straż Miejska 5.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000
 
801     Oświata i wychowanie 15.063
80101   Szkoły podstawowe 12.425
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.323
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.270
4120 Składki na Fundusz Pracy 179
4280 Zakup usług zdrowotnych 3.653
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 270
4280 Zakup usług zdrowotnych 270
80104   Przedszkola 744
4280 Zakup usług zdrowotnych 744
80110   Gimnazja 1.624
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.624
 
851     Ochrona zdrowia 3.600
85195   Pozostała działalność 3.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.600
 
852     Pomoc społeczna 174.758
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.311
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.311
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 132.047
3110 Świadczenia społeczne 132.047
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.100
4120 Składki na Fundusz Pracy 200
85295   Pozostała działalność 27.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27.200
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 6.454
85401   Świetlice szkolne 237
4280 Zakup usług zdrowotnych 237
85407   Placówki wychowania pozaszkolnego 237
4280 Zakup usług zdrowotnych 237
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5.980
4300 Zakup usług pozostałych 5.980
 
926     Kultura fizyczna i sport 31.700
92601   Obiekty sportowe 30.000
4260 Zakup energii 25.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.700
OGÓŁEM 326.670

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 80.245 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000
75416   Straż Miejska 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
 
758     Różne rozliczenia 10.365
75818   Rezerwy ogólne i celowe 10.365
4810 Rezerwy 10.365
 
852     Pomoc społeczna 27.200
85295   Pozostała działalność 27.200
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16.000
3110 Świadczenia społeczne 5.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.000
 
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.980
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1.980
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180
4430 Różne opłaty i składki 1.800
85495   Pozostała działalność 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 2.500
 
926     Kultura fizyczna i sport 31.700
92601   Obiekty sportowe 30.000
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30.000
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.700
4300 Zakup usług pozostałych 1.700
OGÓŁEM 80.245

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Henryk Piłat

U Z A S A D N I E N I E

Dział 751

 • 90.095 zł – Decyzją Nr 6/06 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 4 października 2006r. przyznano Gminie dotację celową na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Dział 754

 • 5.000 zł – przeniesień wydatków dokonuje się na wniosek Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia Straży Miejskiej;

Dział 801

 • 8.772 zł - Zarządzenie Wojewody Nr 467/2006 z dnia 04 października 2006r. zwiększa Gminie dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w Gryfinie Nr 2 oraz w Żabnicy.
 • 6.291 zł – środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

Dział 851

 • 3.600 zł – środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy przeznacza się na sfinansowanie zakupu windy oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Gryfino;

Dział 852

174.758 zł, i tak:

 • Zarządzenie Wojewody Nr 447/2006 z dnia 26 września 2006r. zwiększa Gminie dotację celową o łączną kwotę 15.511 zł z tego w:
  1. rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne (1.311 zł ),
  2. rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   (14.200 zł).
 • Zarządzenie Wojewody Nr 481/2006 z dnia 10 października 2006r. zwiększa Gminie dotację celową o kwotę 132.047 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 3 i ust. 6 w/w ustawy.
 • 27.200 zł – przeniesienie środków dotyczy ich zabezpieczenia z przeznaczeniem na zakup materiałów i urządzeń związanych z wyposażeniem stołówek i kuchni w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę.

Dział 854

 • 474 zł - środki pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu gminy przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;
 • 5.980 zł – przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków w związku z rozliczeniem za przeprowadzone kolonie przez GDK;

Dział 926

 • 30.000 zł – dodatkowe środki przeznacza się na bieżące utrzymanie przejętych obiektów sportowych (boisk) przy ul. Sportowej w Gryfinie;
 • 1.700 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dla tłumacza za przetłumaczenie na język angielski zagadnień związanych z Funduszem Norweskim.

 

Sporządziła:
Anita Makowska-Wilk